نویسنده = محسن خلیلی
تعداد مقالات: 2
2. برابرسنجیِ نگاهِ ایرانی به یورشِ آمریکا به افغانستان

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 41-79

محسن خلیلی؛ محمود باهوش فاردقی