تعداد مقاله            2453

تعداد پذیرش          176

درصد پذیرش          7

متوسط تعداد داوری 3

متوسط زمان داوری 30

متوسط زمان انتشار 46

 

 

شناسنامه نشریه
 
نوع اعتبار: علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 
تناوب انتشار: فصلنامه
 
رتبه در وزارت علوم: B(79)

رتبه در ISC: ضریب تأثیر0/311 (Q1)

 نوع داوری: داوری بسته(دو داور)
 
زمان داوری: 4 ماه
 
درصد پذیرش مقالات: 10 درصد
 
هزینه بررسی و انتشار: دارد
 
حوزه موضوعی:  علوم سیاسی و روابط بین الملل

انجمن علمی همکار: انجمن علوم سیاسی ایران  http://www.ipsa.ir

 محتوای مقالات این نشریه به صورت آنلاین بر روی وب سایت مجله قابل دسترس است (Open Access).

  

شماره جاری: دوره 13، شماره 49، دی 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان