شناسنامه نشریه
 
نوع اعتبار: علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 
تناوب انتشار: فصلنامه
 
رتبه در وزارت علوم: B(79)

رتبه در ISC: ضریب تأثیر0/311 (Q1)

 نوع داوری: داوری بسته(دو داور)
 
زمان داوری: 4 ماه
 
درصد پذیرش مقالات: 10 درصد
 
هزینه بررسی و انتشار: دارد
 
حوزه موضوعی:  علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 45، زمستان 1399 

پژوهشی

1. پیچیدگی ساختاری و الگوهای نوین در جنگ هژمونیک

صفحه 62-81

ابومحمد عسگرخانی؛ امید آسیابان