اصول اخلاقی انتشار مقاله

1.این فصلنامه تحت قوانین Cope عمل می کند.

2. مقالات یا نقدهای ارسالی، حتماً با درخواست کتبی نویسنده یا نویسندگان مقاله، مبنی بر تقاضای چاپ همراه باشد.

3. مقالات یا نقدهای ارسالی عودت داده نمی‌شود.

4. درج مقاله یا نقد در فصلنامه، به معنی تأیید محتوای آن توسط هیأت تحریریه نیست. لذا مسؤلیت شکل و محتوای علمی و حقوقی مقالات برعهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.

5. هیأت تحریریه فصلنامه در ویرایش، حذف، اصلاح، رد یا قبول مقالات ارسالی آزاد است.

6. مقالة ارسالی در هیچ همایشی (داخلی، ملی یا بین‌المللی) ارائه یا در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد. بدیهی است، مسؤولیت حقوقی ارائه یا انتشار مقاله یا نقد در نشریات دیگر، برعهدة نویسنده یا نویسندگان آن است.

7. مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا، مشروط به ارسال تصویر صورت جلسة دفاع و قید نام استاد راهنما در کنار نام نویسنده قابل چاپ است. این گونه مقالات نباید عیناً شامل بخش یا بخشهایی از پایان‌نامه باشد.

8. مقالات داورانی که با مجله همکاری می‌کنند و مقالات استخراج شده از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا مشروط به رعایت بند فوق، در اولویت چاپ خواهد بود.