اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا گلشنی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

piriaush.ac.ir

سردبیر

دکتر عنایت اله یزدانی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

yazden2013gmail.com

مدیر اجرایی

دکتر ابوذر نوروزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

piriaush.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود جعفری نژاد

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

pegah220jayahoo.com

دکتر نوذر شفیعی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه اصفهان

shafiee2hotmail.com

دکتر صمد کلانتری

جامعه شناسی توسعه استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

kalantari.samadgmail.com

دکتر سید سعید میرترابی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

rahavard52gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور هلموت واگنر

علوم سیاسی استاد دانشگاه برلین

helwag00yahoo.de

اعضای هیات تحریریه

دکتر عنایت اله یزدانی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه اصفهان

yazden2013gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

میراندا.ا. اچرویر

استاد دانشگاه آزاد برلین

miranda.schreurshfp.tum.de

اعضای هیات تحریریه

محمد صادق کوشکی

اندیشه سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

m.s.koushkiut.ac.ir

محمد فرهاد عطایی

مطالعات خاورمیانه استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ataiut.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر مهدیه مللی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

mahdiehmelalygmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر شیما قبادی

آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
shimagh1987yahoo.com