اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا گلشنی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

piriaush.ac.ir

سردبیر

دکتر علی شیرخانی

علوم سیاسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

shirkhaniqom-iau.ac.ir
0000-0003-2997-3116

اعضای هیات تحریریه

حسین دهشیار

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

h_daheshiaryahoo.com

علی شیرخانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسللامی واحد قم

rooz1357gmail.com

محمد فرهاد عطایی

مطالعات خاورمیانه استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ataiut.ac.ir

منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

m_mirahmadisbu.ac.ir

دکتر نوذر شفیعی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه اصفهان

shafiee2hotmail.com

دکتر محمدرضا قائدی

علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ghaediiaushiraz.ac.ir
09129578456

دکتر سید سعید میرترابی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

rahavard52gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Jagrup Singh Sekhon

علوم سیاسی استاد دانشگاه گورو ناناک دیو

jagrup.polgndu.ac.in
0000-0003-1850-666x

مدیر اجرایی

دکتر ابوذر نوروزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

piriaush.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر مهدیه مللی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

mahdiehmelalygmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر شیما قبادی

آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
shimagh1987yahoo.com