اهداف و چشم انداز

هدف فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی کمک به تحقیق و انتشار مقالات سیاسی با رویکرد بین المللی است که به پژوهش عمیق و گسترده در باره مسائل سیاست منطقه  ای و جهانی پرداخته  اند. جهانی شدن موجب تاثیر پذیری سریع کشورها از تحولاتی شده است که حتی بسیار دورتر از مرزهای جغرافیائی آنها اتفاق می افتد. همچنین ظهور بازیگران جدیدی مانند سازمان های غیر دولتی و نیز پدیده تروریسم و اثر گذاری رسانه ها در سیاست بین الملل، گسترش موضوع پژوهش سیاسی بین المللی را ورای مرزهای سنتی دولت – کشور ضروری ساخته است.