دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1399 

پژوهشی

1. پیچیدگی ساختاری و الگوهای نوین در جنگ هژمونیک

صفحه 62-81

ابومحمد عسگرخانی؛ امید آسیابان