دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، مهر 1399 
صورتبندی مسائل و چالش‌های سیاست جهانی

صفحه 107-130

10.30495/pir.2020.680004

علیرضا نائیج؛ حسین پور احمدی؛ منصور میراحمدی چناروئیه