دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 0-0 
5. ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین

صفحه 70-89

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید سعید میرترابی