دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، اسفند 1398، صفحه 0-0 
ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین

صفحه 63-78

10.30495/pir.2020.672619

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید سعید میرترابی