دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، مرداد 1398 
بحران دولت در لیبی و امنیت اروپا

صفحه 147-169

10.30495/pir.2019.667206

رشید رکابیان؛ مهدی محمدنیا؛ مهرداد عله پور