دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1398 

پژوهشی

1. احیای قدرت منطقه‌ای ایران(2017-2005)

صفحه 1-25

ابوالفضل شکوری؛ امیرحسین وزیریان


6. ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی

صفحه 126-150

زهره حیدری بنی؛ عزت الله عزتی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ حیدر لطفی


7. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ارتقاء شان

صفحه 127-150

قدرت احمدیان؛ سید امیرحسین بنی اشراف