دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1396 
3. امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک‌کمربند- یک‌جاده»

صفحه 51-75

هادی آجیلی؛ مهدی سلامی زواره؛ مهرداد فلاحی برزکی