دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1396 
3. دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011)

صفحه 57-86

حسین یارمحمدیان؛ علی امیدی؛ شهروز ابراهیمی


6. چیستی دیپلماسی زیارت و ظرفیت‌های ایران

صفحه 141-166

محمد شیخ الاسلامی؛ علی شمس آبادی