دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 1-200 
4. آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران

صفحه 76-100

سید شمس الدین صادقی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ وحید زرافشان


5. هم‌سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست مدرنیسم

صفحه 101-125

محمد رضا اقارب پرست؛ محمد میلاد شجاعی