دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، بهار 1395 

پژوهشی

1. چهارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش

صفحه 1-26

بهادر امینیان؛ سید حسام الدین زمانی زمانی


2. ارزیابی نظری رابطه مسؤولیت حمایت و حاکمیت دولت‌ها از منظر سازه‌انگاری

صفحه 27-56

محمد حسین جمشیدی؛ احمد سلطانی نژاد؛ نیکبود معصوم زاده