دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-195 
6. اخلاق و سیاست از دیدگاه نظریه انتقادی

صفحه 107-138

جمیل حسن پور؛ منوچهر ده یادگاری