دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-221 
6. نقد بومی گرایی در اندیشه جلال آل احمد

صفحه 151-182

محمدتقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی


7. روش شناسی سازه انگاری در حوزه روابط بین المل

صفحه 183-214

جهانگیر معینی علمداری؛ عبداله راسخی