دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، آذر 1391، صفحه 1-266 
جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ

صفحه 119-152

بهادر زارعی؛ علی زینی وند؛ کیمیا محمدی