دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 1-266 
4. جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ

صفحه 119-152

بهادر زارعی؛ علی زینی وند؛ کیمیا محمدی