دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، آذر 1392 
دولت، حاکمیت و همگرایی منطقه ای (مقایسه شرق آسیا و اروپا)

صفحه 143-168

محمد علی بصیری؛ سید حسام الدین موسوی؛ محمد علی رعیتی نژاد