دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، خرداد 1392 
شرق آسیا و نظام توازن قوای دو قطبی

صفحه 195-137

شهروز ابراهیمی؛ جمیل میلانی؛ جواد کرمی راد


زمینه های افزایش حملات تروریستی در عراق پس از سقوط صدام

صفحه 163-184

مرتضی باقیان زارچی؛ مریم دارابی منش؛ روح اله امیری