تحلیل کنش‌های رفتاری حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

تشکیل جمهوری ترکیه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و پیدایش احزاب سیاسی علی‌رغم فضای تک‌حزبی در سال‌هال نخست جمهوری ترکیه فضایی از رقابت دموکراتیک را بین احزاب این کشور به وجود آورد. حزب جمهوری‌خواه خلق که نخستین حزب سیاسی ترکیه محسوب می‌شود، در حال حاضر بزرگ‌ترین اپوزیسیون حزب حاکم است. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب جمهوری‌خواه خلق در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره‌های هویتی حزب جمهوری‌خواه خلق چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نگارنده در فرضیه مقاله بر این باور است که رویکردهای هویتی حزب جمهوری خواه خلق بر مواضع این حزب تاثیرگذار است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد کتابخانه‌ای نقش انگاره‌های هویتی را در مواضع حزب جمهوری‌خواه خلق مورد بررسی قرار می-دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می‌شود. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد کنش‌های رفتاری حزب جمهوری‌خواه خلق در قبال جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اتخاذ سیاست‌های همکاری‌جویانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Behavioral Actions of the Republican People's Party of Turkey towards the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Abdulmutallab Abdollah 1
  • Ramin Valizadeh Meidani 2
  • Sina Fekri 3
1 Allameh Tabatabaei University
2 Imam Sadiq University
3 Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

The formation of the Republic of Turkey after the collapse of the Ottoman Empire and the emergence of political parties in spite of the one-party atmosphere in the first year of the Turkish Republic created an atmosphere of democratic competition between the parties. The Republican People's Party, the first political party in Turkey, is currently the largest opposition in the ruling party. The purpose of this article is to explain the position of the Republican People's Party towards the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the main question of this research is: what role do the Republican People's Party's identity ideas play in its position towards the Islamic Republic of Iran? The author of the article hypothesizes that the Republican People's Party's identity approaches influence the party's positions. This article analyzes the role of identity paradigms in the positions of the Republican People's Party by using descriptive-analytical methods and using library documents. This research is of practical purpose. The findings of the article show that the behavior of the Republican People's Party towards the Islamic Republic of Iran is based on cooperative policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • party
  • Republican People
  • Islamic Republic of Iran
  • Identity Patterns
  • Turkey