تجزیه و تحلیل شکل گیری دانش میان رشته ای «ژنوپولیتیک» و تبیین رفتار سیاسی بر مبنای طبیعت ژنتیک انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی قانونی، دانشیار مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

به فاصله‌ی کوتاهی پس از اکتشاف ژن‌ها وخصوصا حصول یافته‌ها و دستاوردهای جدید درعلم ژنتیک، آشکارشد که علاوه بر برخی صفات ظاهری وجسمانی، رفتار انسان نیز تحت‌تاثیر طبیعت ژنتیک درونی وی می‌باشد. از این‌رو، در‌میان گروهی از اندیشمندان و محققان علوم انسانی، علاقه و انگیزه‌ی جدیدی برای مطالعه، پژوهش و دفاع از مبانی ژنتیکی رفتار انسان و نیز ترکیب دانش‌های خود باعلم ژنتیک ایجاد شد. در این میان، نسل جدیدی از اندیشمندان و محققان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، با هدف تبیین رفتارهای سیاسی بر مبنای طبیعت ژنتیک انسانی، آغازگر سلسله مطالعات و پژوهش‌هایی شدند که درنهایت به ظهور یک جریان علمی ودانش میان‌رشته‌ای جدیدی به نام «ژنوپولیتیک» منجر گردید. با این‌حال، تاکنون، هویت علمی و نیز دستاوردهای آنان، در پژوهش‌های داخلی، مورد واکاوی و بررسی دقیقی قرار نگرفته است. این پژوهش به روش جریان‌شناسی، درصدد پاسخ به این سئوال است که «ژنوپولیتیک، ازچه منظومه وگفتمان، سابقه‌ی تاریخی، موسسان وچهره‌های علمی تاثیرگذار، دستاوردها و چالش‌هایی برخورداراست؟» یافته های این پژوهش، نشان می دهد «ژنوپولیتیک دانشی ترکیبی، طبیعت گرا، تجربه‌گرا-خردگرا و اثبات‌گرای تعدیل یافته است که طی بیش‌ از چهاردهه از آغاز، باروش‌های رفتارگرا ازجمله مطالعه‌ی دوقلوها وفرزندخواندگی، درقالب یک دانش میان‌رشته‌ای منسجم، به تبیین رفتارسیاسی بر‌مبنای طبیعت ژنتیک پرداخته است».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Interdisciplinary Knowledge Formation "GENOPOLITICS" And Explaining Political Behavior Based on the Nature of Human Genetics

نویسندگان [English]

  • Ehsan Taheri Hajivand 1
  • Seyed Javad Emam Jomeh Zadeh 2
  • Arash Ghodousi 3
  • Mahnaz Goodarzi 4
1 Ph.D Candidate of International Relations. Islamic Azad University, Isfahan(Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Forensic Medicine Ph.D, Associate Professor of Community Health Research Center, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of International Relations, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch , Isfahan, Iran
چکیده [English]

Shortly After the Discovery of Genes, and Especially the New Findings in Genetics, it Became Clear that in Addition to Some Appearance and Physical Characteristics, Human Behavior is also Influenced by the Nature of his Internal Genetics. Hence, a New Interest and Motivation was Created Among a Group of Thinkers and Researchers in the Humanities to Study, Research and Defend the Genetic Foundations of Human Behavior, as well as to Combine their Knowledge with the Science of Genetics. Meanwhile, a New Generation of Thinkers and Researchers in Pol.Science and IR, with the Aim of Explaining Political Behaviors Based on the Nature of Human Genetics, began a Series of Studies and Researches that Eventually Led to the Emergence of New Interdisciplinary Knowledge Called "Genopolitics". However, so Far, Scientific Identity and their Achievements have not Been Carefully Studied in Domestic Research. This Study, by Using Tendency as Method, seeks to Snswer the Question: "What System and Discourse, Historical Background, Founders, Achievements and Challenges does Genopolitics Have?" The Findings of this Study Show that "Genopolitics is A Combined, Naturalistic, Empiricist-Rationalist and Justified Positivism Knowledge that has been Explains Political Behavior Based on the Genetic Nature Over more than Four Decades from the Beginning,

کلیدواژه‌ها [English]

  • gene
  • Genetics
  • Behavioral Genetics
  • Genopolitics
  • Politics