مطالعه سیاست‌خارجی دولت دونالدترامپ بر اساس مدل بازیگر عقلایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات استراتژیک، استادیار علوم سیاسی، دانشگاه ایت ا... العظمی بروجردی

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

3 استادیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)،

چکیده

درمیان مدل‌های مختلف تصمیم‌گیری، مدل بازیگر عقلایی که مبتنی بر منطق هزینه-فایده است، چارچوب مناسبی را برای درک بهتر رفتار‌های سیاست‌خارجی ترامپ فراهم می کند که می‌تواند مورد توجه تصمیم‌گیرندگان کشور قرر گیرد. پیش‌فرض اصلی مدل بازیگر عقلایی، انسان اقتصادی با مشخصه بنیادین عقلانیت است که تلاش ‌می‌کند با تبعیت از منطق هزینه – فایده، مطلوب‌ترین راه را در رسیدن به هدف بر‌گزیند. سوال اصلی پژوهش این است که «چگونه می-توان سیاست‌‌خارجی دونالد ‌ترامپ در خروج از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و نوع رویکرد وی نسبت به مسأله امنیت بین‌الملل را در یک چارچوب تئوریک تحلیل نمود ؟» در پاسخ به سؤال مذکور، این فرضیه ارائه شده است: «رفتار‌های سیاست‌خارجی ترامپ در خروج از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و نوع رویکرد اقتصاد‌محور وی نسبت به مسأله امنیت‌بین‌الملل‌، بر اساس مدل عقلایی تصمیم‌گیری و بیشینه‌سازی سود قابل توضیح است.» در این راستا، طرح شعار «نخست آمریکا» از سوی ترامپ، به خوبی بیانگر فایده‌گرایی و ناسیونالیسم اقتصادی در سیاست‌خارجی آمریکا است.
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد بازیگر‌عقلایی به مطالعه سیاست‌خارجی آمریکا پرداخته است. جمع‌‌وری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای، مجلات علمی و استفاده از سایت‌های معتبر اینترنتی بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Donald Trump's Foreign Policy from the Perspective of the Rational Actor Model

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammad Nia 1
  • Masoomeh Papi 2
  • Rashid Recabian 3
1 Ph.D. in strategic Studies, Assistant Professor of Political Science, Ayatollah Boroujerdi University
2 Master of International Relation of Imam Khomeini International University
3 Assistant Professor of Political Science, University, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

Among the various decision-making models, the Rational Actor Model, which is based on cost-benefit logic, provides a good framework for better understanding Trump's foreign policy behaviors that can be considered by the country's decision makers.
The main premise of the rational model of decision-making is the economically rational human being who tries to choose the most desirable way to achieve the goal by following the cost-benefit logic. The main question of the research is "How can Donald Trump's foreign policy in withdrawing from international agreements and his approach to the issue of international security be analyzed in a theoretical framework?" In response to this question, the hypothesis has been put forward: "Trump's foreign policy behaviors in withdrawing from international agreements and his economy-oriented approach to the issue of international security can be explained based on the rational model of decision-making and profit maximization." In this regard, Trump's “America First” slogan, is a good example of utilitarianism in his foreign policy. This paper applies descriptive-analytical method to explain the American foreign policy from the perspective of the rational actor model. The data collection has been in the form of libraries, scientific journals and the use of reputable Internet sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Donald Trump
  • Foreign policy
  • Rational actor
  • International agreements
  • Utilitarianism