شناسایی سناریوهای موثر بر آینده دیپلماسی عمومی تحت تاثیر فراروندهای فضای سایبر با رویکرد تحلیل ساختاری.

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

3 گروه رابط بین الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

چکیده

با توجه به جایگاه و اثرگذاری فراروندهای فضای سایبری در تمامی حوزه‌های حیات جمعی و حتی فردی، و نقش تأثیرگذار آن در برتری کشورها در دفاع از منافع ملی‌شان، این تحقیق در پی آن است که به بررسی و تحلیل نقش این عامل مهم و حساس در آینده حوزه دیپلماسی عمومی بپردازد. فهرستی از فراروندهای فضای سایبر، موثر بر آینده دیپلماسی عمومی با بهره گیری از روش‌های آینده نگاری شناسایی ، ماتریس تاثیر متقابل طراحی گردید . با تحلیل داده‌های بدست آمده با نرم‌افزار میک‌مک روندهای راهبردی و بازیگران موثر شناخته شدند که شامل ترویج هوش مصنوعی، افزایش اتصالات، مدل‌های نوین در کسب وکار، تهدیدات خارجی، جهانی شدن، حمایت از سرمایه فکری، تجارت جهانی، ثبات سیاسی، تغییرات گفتمانی، موزانه قوا،‌ ارتباطات استراتژیک، افزایش شبکه‌های مجازی، ارتباطات اقتصادی، ارتباطات فرهنگی و اجتماعی .با تکنیک سناریو نویسی و با بهره گیری از نرم افزار سناریو ویزارد تاثیرات وقوع هر یک از وضعیت‌ها وقوع یا عدم وقوع آنها مشخص گردید ، . نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که هفت عامل به عنوان بازیگران اصلی و موثر بر آینده دیپلماسی عمومی هستند که در دو دسته سناریو های مطلوب شامل سه سناریو و نامطلوب شامل یک سناریو پیاده سازی گردیدند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying scenarios affecting the future of public diplomacy under the influence of cyberspace metropolitans with a structural analysis

نویسندگان [English]

  • Davood Kiani 1
  • keyhan barzegar 2
  • mohammad mahdi afshar 3
1 Political Science Department,, Islamic Azad University
2 Faculty of Divinity, Political Science and Law ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRANCH
3 Associate Professor of International Relations
چکیده [English]

Given the position and effectiveness of cyberspace metropolises in all areas of collective and even individual life and its effective role in the superiority of countries in defending the interests of their nation, this research seeks To examine and analyze the role of this important and sensitive factor in the future of public diplomacy A list of cyberspace metropolises, affecting the future of public diplomacy, was designed using the futuristic methods of identifying, matrix of interaction effects..
By analyzing the data obtained with the software, it was possible to identify strategic trends and effective actors, including the promotion of artificial intelligence, increasing connections, new business models, external threats, globalization, protection of intellectual capital, global trade, political stability, discourse change. The Library of Power, Strategic Communication, Increasing Virtual Networks, Economic Communication, Cultural and Social Communication
With the scenario writing technique and using the Wizard scenario software, the effects of each of the situations occurring or not occurring were identified.
The results of this study indicate that seven factors are the main and effective actors in the future of public diplomacy, which were implemented in two categories of desirable scenarios, including three scenarios and undesirable, including one scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Foresight
  • . trend
  • Cyberspace
  • scenario-based planning