رقابت‌های اسلام سیاسی و سکولاریسم در دوران جمهوریت ترکیه با تأکید بر دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه در سال‌های 1990 تا 2016

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، ایران

2 استاد تمام علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ایران

چکیده

بیان‌مسئله: گفتمان‌های‌سیاسی نقش بسزایی درتدوین وشکل‌گیری رقابت‌ها،تعاملات و نزاع‌های‌سیاسی در کشورهای مختلف برعهده دارند. این تأثیرگذاری به‌ویژه در کشورهای متکثر و سرشار از گفتمان‌های سیاسی و فرهنگی بسیار قابل‌توجه است. ترکیه یکی از این کشورهای مهم و تأثیرگذار درمنطقه خاورمیانه است که در دوره‌ای طولانی شاهد رقابت‌های گفتمانی متعددی بوده که همچنان نیز ادامه دارد. در همین راستا به‌نظر می‌رسد بررسی سیر تعامل و تقابل‌های گفتمانی در این کشور در قالب همکاری ومنازعه، پژوهشی مفید وضروری به‌حساب آید.
هدف:پژوهش‌حاضر درصدد است تا بابهره‌گیری از روش گفتمانی لاکلائو و موف به‌بررسی نزاع‌ها و همکاری‌های گفتمانی در ترکیه از سال‌های 1990 تا 2016 بپردازد.
نتیجه‌گیری:بدین‌ترتیب‌می‌توان گفتمان‌های اسلام‌گرا،سکولارها (کمالیست‌ها و لائیک‌ها) وهمچنین خرده‌گفتمان‌هایی نظیر کردها را ازجمله مهم‌ترین گفتمان‌های فعال درصحنه سیاسی این کشور به‌شمار روند.این بررسی به‌ویژه از زمانی برای پژوهش‌حاضر حائزاهمیت است که گفتمان اسلام‌گرایی در دهه90 نیزتوانست خود را به‌طورجدی در صحنه‌سیاسی ترکیه نشان دهد وحتی در دوره‌ای به‌گفتمان هژمونیک تبدیل شود. به‌علاوه قدرت‌گرفتن حزب عدالت وتوسعه به‌عنوان حزبی اعتدال‌گرا و متمایل ‌به گفتمان اسلام‌گرایان شکل وماهیت نزاع‌ها وهمکاری‌های گفتمانی را در این کشور پیچیده‌تر کرده است.
روش: دراین پژوهش قصد براین است که باروش توصیفی–تحلیلی و ابزارگردآوری مطالب ازنوع روش کتابخانه‌ای، به‌بررسی رقابت‌های اسلام‌سیاسی وسکولاریسم درترکیه پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition of political Islam and secularism during the Turkish republic with emphasis on the era of justice and development party (adalat ve kalklmna partisi (akp)) during 1990 - 2016

نویسندگان [English]

  • kambiz ghahramani 1
  • Ebrahim Motaghi 2
  • Alireza Golshani 3
1 PhD Student of Political Thought, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University of Shahreza, Iran
2 Professor of Political Science, Department of Political Science, University of Tehran
3 Associate Professor of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Iran
چکیده [English]

Problem statement:Political discourses have an important role in forming the political.Competitions,instractions and conflicts in different countries.This effect,specially in multinational and full of political and cultural discourses countries is very considerable.Turkey is one of the important and effective countries in the Middle East which is faced by different discourse competitions.In this regard,it seems that studying the trend of discourse interactions in this country in form of cooperation and conflict is an effective and essential research.Purpose:The current work aims to study discourse conflict and cooperation in turkey during1990-2016using mouffe and lacal's discourse method.Conclusion:Therefor,Islamist discourse,Seculars(kemalists and laics)and also, some microdiscourses such as kurds can be considered as the most important active discourses in political area in this country.This study is important for the current research when Islamic discourse in 1990s is strongly offered in turkey's political area and in some periods.it become a hegemonic discourse.Additionly,taking power of justice and development party as a maderate party and tendency to Islamic discourses has complicated the nature of discourse conflict and cooperation in this country.Method:In this research,the purpose of this study is to use a descriptive-analytical method and a library method of data collection,Examine the competitions of political Islam and secularism in Turkey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Discourse
  • Islamism
  • secularism
  • Justice and Development Party