ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

طی دو دهه گذشته، دیپلماسی انرژی چین به‌سرعت در حال تغیر و گسترش است و تحولات ژئوپلیتیکی جدید و استقرار رژیم‌های بین‌المللی، دیپلماسی انرژی این کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش، محتوا و اهمیت تدارکات نهادی چین و شناسایی برخی پیامد‌های آن بر دیپلماسی انرژی این کشور در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی و ارائه چشم‌اندازی از اهداف بلندپروازانه‌ی پکن در بخش انرژی است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رژیم‌سازی بین‌المللی جدید چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه» چگونه در راستای اهداف دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است؟ فرضیه مورد آزمون با اتکا به آموزه‌های نظریه نهادگرایی نولیبرال این گونه طراحی شده است که این ابتکار ضمن افزایش اعتبار بین‌المللی و مشروعیت سازمانی پکن در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی، دیپلماسی انرژی این کشور را از طریق ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و ارتباطات فزاینده در زمینه انرژی و تجارت تقویت کرده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، پکن با اتکا به این ابتکار، ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، معماری نوین حکمرانی جهانی انرژی و انتقال خود به نظام نظارتی بین‌المللی را در نظر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Belt and Road Initiative, Institutionalism and China's energy diplomacy

نویسندگان [English]

  • behnam vakili 1
  • Arsalan Ghorbani Sheikhneshin 1
  • saeed mirtorabi 2
1 Faculty of Law and Political, Kharazmi University
2 Faculty of Law and Political, Kharazmi University
چکیده [English]

Over the past two decades, China's energy diplomacy is rapidly changing and expanding. The rise of China and the Economic Growth have led to that this country to made great efforts to conserve energy resources and its security. However, recent geopolitical developments, such as the establishment of China’s new international institutions, have reinvigorated the field of China’s energy diplomacy. The purpose of this paper is the analysis the role, content, scope and importance of China's institutional procurement and identify some of its consequences on China's energy diplomacy to facilitating economic interdependence and Beijing's goals in the energy sector. The main question is how does China’s new international regimes (One Belt One Road Initiative) complement China’s energy diplomacy? By using Neo-Liberal Institutionalism theory this essay will show that China’s new international institutions are successful complements to China’s energy diplomacy, hence they provide China with institutional legitimacy, which increases its energy trade and investment opportunities and the most important consequence is creating a New World Order for Global Energy Governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy diplomacy
  • China
  • Neoliberal Institutionalism
  • International Regimes
  • Global governance