جهانی شدن و مسئله قومیت ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

چکیده

فرایند جهانی‌شدن به مثابه دگرگونی در سازمان فضایی و روابط فرهنگی و اقتصادی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و جهانی‌شدن با جریان آزاد اطلاعات، ارتباطات و تغییر در تعاملات و ارتباطات از سطح خرد تا کلان چالش‌ها و فرصت‌هایی را در مقابل جامعه جهانی ایجاد کرده است. یکی از حوزه‌های تاثیرپذیر از جهانی‌شدن مسئله قومیت‌ها در کشورهای با تنوع قومیتی مثل ایران بوده است هدف از این پژوهش پاسخ به این سوالات است که جهانی‌شدن چگونه موجب تقویت و تعمیق قومیت گرایی شده است؟ و چه راهکارهایی برای به حداقل رساندن چالش‌های قومیتی در ایران وجود دارد؟ نتایج پژوهش در چهار بخش: 1. تضعیف حاکمیت‌های ملی؛ 2. تشدید تنش‌های سیاسی و قومی؛ 3. قومیت‌گرایی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ 4. راهکارها برای همگرایی و هم‌افزایی قومی و مذهبی در ایران ارائه شده است این مقاله از چارچوب نظری روش توصیفی تحلیلی با تاکید بر روایت تعامل بین رویکرد یکسان‌سازی و خاص‌گرایی به نگارش درآمده و روش گردآوری اطلاعات استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and Ethnicity problem

نویسندگان [English]

  • Ehsan Shakerikhoee 1
  • ali mohammadi iravanlu 2
  • Samad Zahiri 3
1 Corresponding author:Assistant professor, Department of Political Science, , Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Ph.D Student, Department of Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant professor, Payame Noor University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The process of globalization as a change in the spatial organization and cultural-economic relations has affected the various dimensions of human life, and the globalization of the free flow of information, communications and the transformation of interactions and communications from the micro to macro levels has created the challenges and opportunities against the international community. One of the influential areas of globalization is the issue of ethnicity in countries with ethnic diversity like Iran. The purpose of this research is to answer these questions of how globalization has promoted and deepened ethnicity. What are the strategies to minimize the ethnic challenges in Iran? The research results are presented in four sections: 1. weakening national sovereignty; 2. intensifying Political and ethnic tensions; 3. ethnicity in Iran after the Islamic Revolution; and 4. solutions for ethnic and religious convergence in Iran. This article is based on the theoretical framework of the methodology an analytical descriptive with emphasis on the narrative of interaction between the approach of codification and specificity, and the method of data collection is the use of library resources and articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Globalization
  • Iran
  • ethnicity
  • ethnic groups
  • Glocalization