همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته روابط بین الملل- دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی

4 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
پس از پایان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی علاوه بر پیگیری ایدئولوژی انقلاب اسلامی، الزامات و منافع ژئواستراتژیک ایران را نیز ملحوظ نظر قرار داده است. مقاله حاضر بر آن است تا با تحقیق درباره نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، تاثیرات همسویی میان ایدئولوژی و منافع ملی را در قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که چگونه همسویی ایدئولوژی و منافع ملی در روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران موثر واقع شده است؟ فرضیه مقاله قائل بر این است که تغییر رویکرد نظام و اقدامات آن در انطباق میان ایدئولوژی و منافع ملی کشور موجب افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است. یافته های این پژوهش که به روش تبیینی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است نشان می دهند که پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز سیاستهای عمل گرایانه در کشور، همسویی ایدئولوژی و منافع ملی بر اساس برجسته شدن قدرت ملی و موقعیت ژئوپلتیک و باز تعریف شدن مفاهیم ایدئولوژیک در تصمیم گیری کلان نظام، موجب افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The alignment of ideology and national interests and the process of Regional Empowerment of Islamic Republic of Iran (1989 -2017)

نویسندگان [English]

  • mahdi parhan 1
  • gholamreza karimi 2
  • arsalan ghorbani sheikhneshin 3
  • Seyyed Ali Monavari 4
1 Student of International Relations, Kharazmi University of Tehran
2 Associate Professor of International Relations, Kharazmi University
3 Professor of International Relations at Kharazmi University
4 Assistant Professor of International Relations at Kharazmi University
چکیده [English]

Abstract
After the end of imposed war, Islamic Republic has considered geostrategic requirements and interests of Iran in addition to pursuing the Islamic revolution ideology. This paper examines the effects of the attunement between ideology and national interests in promoting the regional status of Islamic Republic through examining its function in the past three decades. Accordingly, the main question is how the alignment of ideology and national interests has been effective in regional empowerment of Islamic Republic? The hypothesis of the article is that changing the system's approach and its actions in accordance with the ideology and national interests of the country has increased the power of the Islamic Republic of Iran in the region. The findings of this research, which have been done through explanatory-analytical methods using library and documentary sources, show that it has increased the regional power of the Islamic Republic of Iran by the alignment of ideology and national interests with the emergence of national power and the geopolitical position and redefinition of ideological concepts in macro-decision-making after the end of the imposed war and the beginning of pragmatic policies in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • National Interest
  • empowerment
  • Islamic Republic of Iran
  • Foreign policy