حضور اقتصادی چین در آفریقا و زمینه های بروز رقابت با آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

نخبگان چینی اولویت سیاستگذاری خود را بر ارتقای قدرت اقتصادی به ‌عنوان محور قدرت ملی قرار داده که در این راستا قاره آفریقا با برخورداری از ظرفیت های فراوان سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. اهمیت سیاسی–امنیتی–اقتصادی آفریقا به ویژه نگرانی از توسعه فعالیت های افراط گرایانه همراه با خشونت و وجودِ تهدیداتی همچون دزدی دریایی، قاچاق انسان و.. سبب شد تا آمریکا نیز راهبرد جدیدی را در قبال این قاره اتخاذ نماید. هدف از این مقاله بررسی فعالیت های چین و زمینه های بروز رقابت با آمریکا می باشد. سئوال اصلی پژوهش:حضور اقتصادی چین در قاره آفریقا چه تاثیری بر منافع، اهداف و زمینه های فعالیت آمریکا در این قاره داشته است؟ و فرضیه پژوهش عبارتست از: گسترش حضور چین در آفریقا در قرن جدید به همراه اولویت راهبردهای غیرنظامی هر دو طرف در این قاره، سبب آسیب پذیری و حساسیت دو سویه امریکا و چین نسبت به سیاست های یکدیگر در این قاره شده و این امر واشنگتن و پکن را در مسیر همکاری و پرهیز از رقابت مخرب سوق داده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China's economic presence in Africa and the areas of competition with the United States

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Hosseini 1
  • Ardeshir Sanaie 2
1 Ministry of Foreign Affairs of IRAN
2 Associated Professor of the Islamic Azad University of Central Tehran Branch,Tehran,Iran
چکیده [English]

Africa with many abundant political and economic capacities, has succeeded to attract the attentions of Chinese elites who placed their policy priorities on promotion of economic power as the centerpiece of their national power.The political, security and economic importance of Africa especially the concern for development of extremist violent activities and existence of threats including: Piracy, Human trafficking,.. provided the ground for the US to adopt a new strategy towards the continent. The purpose of this article is to examine the activities of China and areas of competition with the US in Africa.The main question: How has China's economic presence on the continent of Africa influenced the interests, goals and areas of American activities in the continent? and the research hypothesis is: China's expansion in Africa during the new century, along with the priority of non-military strategies on both sides on the continent, have caused the US and China's two-way vulnerability and susceptibility toward each other policies in Africa which drives Washington and Beijing towards cooperation and avoidance of any destructive competition. This research was conducted using a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Africa
  • America
  • competition
  • economic interests