ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد گرمسار

2 دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

3 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه ازاد گرمسار

چکیده

بعد از تاسیس عراق جدید در عصر پسا جنگ جهانی اول، بحرانهای ژئوپلتیکی مهمترین شاخصه پویایی های سیاسی در این کشور بوده است که به صورت ویژه در فرایند ضد ژئوپلتیکی کردی در طی دهه های گذشته نمود پیدا کرده است. در این راستا، این پژوهش هدف خویش را بر مبنای پاسخگویی بدین پرسش اساسی گذاشته است که، ریشه های بحران های ژئوپلتیکی در عراق و به صورت ویژه ضد ژئوپلتیک کردی کدامند و چه عواملی در تداوم این بحران موثر بوده اند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که، ژئوپلتیک تحمیلی قدرت های بزرگ پیروز در جنگ جهانی اول بخصوص بریتانیا در شکل دهی به نظم منطقه ای پسا جنگ جهانی اول، منجر به شکل گیری و تداوم بحران ژئوپلیتیکی در عراق و به صورت ویژه مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی شده است. از طرف دیگر،مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت و به صورت ویژه صدور قطعنامه 688 شورای امنیت و در نهایت حمله آمریکا به عراق در 2003، منجر به باز شدن مرزهای مسدود ژئوپلیتیک و قدرتمند شدن مقاومت ضد ژئوپلتیکی کردی در عراق شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها منابع کتاب خانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The roots of the Iraq geopolitical crisis and the persistence of anti-geopolitical resistance

نویسندگان [English]

  • zohre heidari beni 1
  • ezatollah ezati 2
  • mohammadreza hafeznia 3
  • haydar lotfi 4
1 Professor of Payame Noor University of Shahrekord
2 Associate Professor, Research Institute of Science
3 Professor of Political Geography at Tarbiat Modares University
4 Political Science Geography at the University of Garmsar
چکیده [English]

After founding of a new Iraq in the post-World War I age, geopolitical crises have been the main indicator of political dynamics in the country, which has been featured in the Kurdish anti-geopolitical process over the past decades. In this regard, the aim of this research is answering this fundamental question that, what are the roots of geopolitical crises in Iraq and in particular, anti-geopolitical Kurds, and what factors have contributed to the continuation of this crisis? The findings of this study show that the geopolitics imposed by the great winners of the World War I, especially Britain, in shaping the post-World War I regional order, led to the formation and continuation of the geopolitical crisis in Iraq, and in particular the Kurdish anti-geopolitical resistance. On the other hand, the humanitarian intervention of the Security Council, and in particular the issuance of Security Council resolution 688, and ultimately the US invasion of Iraq in 2003, have led to the opening of the geopolitical blockade and the strengthening of the anti-geopolitical Kurdish resistance in Iraq. The research method is descriptive-analytic and the method of data collection is library and internet resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iraq
  • Kurdistan territory
  • humanitarian interventions
  • geopolitical crisis
  • anti-geopolitics