مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کشورهای ایران، ترکیه و مالزی، سه کشور اسلامی هستند که از لحاظ ویژگی‌های داخلی شباهت زیادی با یکدیگر دارند؛ هر سه، کشورهای مسلمان با تنوع قومی و فرهنگی گسترده هستند که در گذشته در شمار کشورهای کمتر توسعه‌یافته قرارداشته و تقریباً هم‌زمان باهم، به‌طراحی الگوی پیشرفت پرداختند. جمهوری اسلامی ایران الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را طراحی کرد وکشورهای ترکیه و مالزی، مبانی اسلامی را با الگوها ونظریه‌های نوسازی غربی ترکیب کردند. پژوهش حاضر، باروش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال ارزیابی الگوهای پیشرفت در سه کشور مذکور، چهارچوب نظری ثبات سیاسی در این کشورها واثرگذاری وعملکرد این ثبات سیاسی در پیشرفت کشور است. مقایسه الگوی پیشرفت در کشورهای مذکور نشان داد که در هر سه الگو، مبانی اسلام و عمل به اصول اسلامی مورد توجه بوده و اهداف غایی دولت‌ها در توسعه دادن کشور، دستیابی به اهداف انسانی مدنظر اسلام، نظیر عدالت اجتماعی و زدودن فقر است. به نظر می‌رسد، کارآمدترین و موفق‌ترین الگوی پیشرفت برای هر کشوری، الگویی باشد که بر اساس ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و... آن کشور و با نکته‌برداری و الهام‌گیری از تجارب موفق کشورهای پیشرفته طراحی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the role of political stability in the pattern of development of Malaysia and Turkey with the Islamic-Iranian model of progress

نویسندگان [English]

  • Amirebrahim Rasouli 1
  • Gholam Reza Khaje Sarvari 2
1 Ph.D. student of Allameh Tabataba'i University
2 Associate professor of political science at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The countries of Iran, Turkey and Malaysia are three Islamic countries that are similar in terms of internal characteristics; all three are Muslim countries with a wide variety of ethnic and cultural diversity, which in the past have been tallied in the less developed countries, and almost simultaneously, Design the progress model. The Islamic Republic of Iran has been combined with Western modernization patterns and designs. The present study is an analytical descriptive study to evaluate the development patterns in the three countries. The strategic, strategic and strategic criterion in these countries is the impact and performance of this stability in the development of the country. Comparison of the pattern of progress in these countries showed that in all three models, the principles of Islam and the practice of Islamic principles are considered and the ultimate goal of governments in developing the country is to achieve the human goals of Islam, such as social justice and the elimination of poverty. The most effective and successful model of progress for any country is a model that is designed based on its political, social, cultural, and religious characteristics, with the emphasis and inspiration from the successful experiences of advanced countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political stability
  • Islamic Iranian Patterns Progress
  • Development-oriented government
  • The pattern of progress
  • Third World Muslim countries