سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی ‫کیفری‬ در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی‬

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه حقوق،دانشگاه حضرت معصومه(س)،قم، ایران

چکیده

در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مو‫اجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Criminal Law Strategic Policies in Compensation with an Emphasis on International Judicial procedure

نویسندگان [English]

  • hossein jafari taheri 1
  • Seyed Hesamodin Lesani 2
1 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 University of Qom
چکیده [English]

Some international harms and injuries may be suffered by the victims through the commission of these crimes.The strategic policy of the Court has been linked with a critical and strategic approach to the political life of governments. Compensation has been institutionalized as an integral part of the strategic policy strategy of the International Criminal Court. The power element and the kind of strong and powerful relations with the Supreme Court can be decisive in the implementation of this policy, but the Supreme Court faces serious obstacles and obstacles in pursuit of strategic goals and policies by imposing authoritarian policies of global superpowers. These obstacles have created the balance of criminal justice system in dealing with international crimes. By this way the compensation as part of the function of the court is expressed through the implementation of the compensation plans. The Statute provides for the general points regarding compensation. However, the Court needs to establish the principles and procedures in every case. The main question in this research is what are the principles governing compensation within the ICC. For replying this question, the present research- which is in a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Policy of the International Criminal Court
  • compensation
  • International Crimes
  • International Judicial Procedure
  • International Politics