تأثیر گسترش گفتمان سلفی بوکوحرام بر ساختار امنیتی غرب آفریقا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آیت ا... بروجردی

2 دانشگاه آیت الله بروجردی- گروه علوم سیاسی

چکیده

مهم‌ترین گروه سلفی- جهادی که در غرب آفریقا تأثیر گذاشته، بوکوحرام است. این گروه، به دنبال شورشی بزرگ درسال 2009 به شهرت رسید. ایدئولوژی بوکوحرام، سلفی - جهادی است و معتقدند باید اسلام را از تغییرات بیرونی که بر آن وارد شده پاک کرد. این گفتمان در غرب آفریقا در صدد است تا هویت سلفی را ایجاد کند که در واکنش به گفتمان‌های دیگر با تأکید بر نشانه ها تفاوت‌ها را بپوشاند. هر یک از این نشانه‌ها در مفصل‌بندی گفتمان بوکوحرام و نیز ساختار امنیت در غرب آفریقا تأثیرگذارند. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای است؛ و نظریه گفتمان لاکلا و موف به عنوان چارچوب نظری به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی گفتمان به دنبال این پرسش است که گسترش گفتمان سلفی بوکوحرام چه تأثیری بر ساختار امنیتی غرب آفریقا داشته است؟ ایده و فرضیه محوری پژوهش این است که گفتمان بوکوحرام در غرب آفریقا با طرح دال مرکزی احیای دولت اسلامی و وقته‌های تکفیر ، ضدیت ، خصومت و ضدیت با عقل به دنبال زنجیره هم‌ارزى است تا گفتمان سلفی را گسترش دهد. اما این هویت و گفتمان به دلیل افراط منجر به تنش در ساختار امنیتی غرب آفریقا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Boko Haram's Salafist Dialogue on the Security Structure of West Africa

نویسنده [English]

  • hadis Qa'ed Rahmati 2
1 Faculty
2 University of Ayatullah Boroujerdi - Department of Political Science
چکیده [English]

The most important Salafi Jihadism group influenced in West Africa is Boko Haram. This group gained popularity in 2009 following a great rebellion. The ideology of Boko Haram is Salafi-Jihadist and they believe that Islam must be eradicated from the external change that enters in it. This discourse seeks to create a Salafi identity that in response to other discourses covers the differences by emphasizing signs. Each of these signs affects the elaboration of the Boko Haram discourse as well as the security structure in West Africa. The method of this research is descriptive-analytical ; And Laclau and Mouffe's discourse theory are used as a theoretical framework. The present study addresses this question that how the spread of Boko Haram's Salafist discourse has had an impact on the security structure of West Africa? the central idea and hypothesis of the research is that the Boko Haram discourse in West Africa is looking for an equivalence chain with the central plan of the revival of the Islamic State and the periods of Takfiri, opposition, and hostility anti-rationale to expand Salafi discourse. But this identity and discourse have led to tensions in the West African security structure due to extremism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boko Haram
  • Salafism
  • Takfir
  • Jihadi Salafi
  • Violence