«بازشناسی اتاق‌های فکر روسیه و رویکرد آنها به سیاست داخلی و خارجی ایران»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
اتاق­های فکر یکی از منابع اثرگذار در سیاست خارجی دولت­هاست؛ به‌گونه­ای که به تئوری پردازی و تدوین استراتژیِ عمل برای دولت­ها می­پردازند. اتاق­های فکر بازوهای عرصه تصمیم­سازی و تصمیم­گیری دولت­ها هستند. در این میان اتاق­های فکر روسیه در تعین بخشی به سیاست خارجی این کشور نقش انکارناپذیری دارند. در همین راستا، هدف این پژوهش: «شناسایی اتاق‌های فکر مطرح روسیه و دیدگاه آنها نسبت به سیاست داخلی و خارجی ایران است.» پرسش اصلی پژوهش این است که «اتاق­های فکر روسیه درباره ایران چه نگرشی داشته و بر روی کدام موضوعات سیاست داخلی و خارجی ایران تمرکز و توجه دارند؟» فرضیه پژوهش می­گوید: «این اندیشکده­ها بر اساس یک نگرش عمل‌گرایانه و فارغ از اهداف ذهنی و ایدئولوژیک، به موضوع تعامل روسیه با ایران می­پردازند. رصد تحولات سیاسی داخلی ایران، شناسایی فرصت­های موجود در اقتصاد ایران و ارائه راهکار برای بهره جستن از توانایی­های ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی و در چارچوب اولویت­ها و اهداف کلان روسیه، از محورهای مهم مطالعاتی این مراکز فکری است.» پژوهش حاضر در این مقاله به روش کیفی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی است. نتایج تحقیق، مؤید این واقعیت است که نقش اتاق­های فکر در روند تصمیم­سازی دولت روسیه در عرصه سیاست خارجی و دیدگاه رسمی این کشور در باب سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران روبه افزایش است؛ به‌گونه­ای که عرصه کنش و عمل سیاسی مسکو نسبت به ایران را جهت می‌بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Russian Think Tanks and their Approach to Iran's Internal and Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • Farshad Roomi 1
  • Syed Mohsen Al syed Gafur 2
1 Department of Political Science, Faculty of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Ph.D. in political science and faculty member of Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract:
Think tanks are one of the centers in foreign policy of governments in a way that they theorize and formulate the strategy for action of governments. The think tanks are one of the important pillars of decision making. One of these think tanks is Russia’s think tanks. They are having an undeniable role in defining Russia’s foreign policy. The purpose of the present article is to identify the well-known think tanks in Russia and their views about Iran's domestic and foreign policy. The main question raised by the article is "what is the perception of Russian think tanks about Iran? On which domestic and foreign policy issues do they focus? The underlying hypothesis is that "these think tanks centers have a pragmatic approach to the issue of interaction between Iran and Russia free of subjective and ideological bias. The most important preoccupation of these think tanks are reviewing Iran's political developments, identifying opportunities in Iran's economy and providing solutions for utilizing the capabilities of Iran's regional and global levels in the direction of Russia's foreign policy priorities. The research methodology used in the paper is descriptive-analytical. The finding of the study shows that the role of Russian think tanks are increasing in the process of decision making and they have strong influence on Moscow's foreign policy decisions towards Iran.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: think tanks
  • Russia
  • Iran
  • internal politics
  • foreign relations
منابع
منابع فارسی
بوشر، استفان و روایو، مارتین .(۱۳۸۷). گروه فکر، ترجمه سید حامد رضیئی، دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
زادوخین، الکساندر .(2006). سیاست خارجی روسیه: خودآگاهی و منافع ملی، ترجمه مهدی سنایی، تهران: ابرار معاصر.
کرامتی­نیا، رقیه .(1394). نگاه روسیه به توافق هسته­ای ایران؛ بیم­ها و امیدها: با تأکید بر مواضع مقامات و اندیشکده­ها، اندیشکده راهبردی تبیین، مجموعه گزارش­های ویژه، صص34-1.
کرمی، جهانگیر و کرامتی‌نیا، رقیه .(1394). کانون­هایتفکرروسیه، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی ، صص49-1.
نعمتی زرگران، علی باقر. (1388). جایگاهج.ا. ایران درسیاستخارجیروسیه، در کتاب روابط ایران و روسیه، ویراستار: مهدی سنایی و جهانگیر کرمی، انتشارات ایراس.
نوروزی، نورمحمد و رومی، فرشاد .(1393). چشم­اندازی روسی به روابط ایران و روسی، پژوهشنامه‌ی ایرانیسیاستبین­الملل، سال سوم، ش1، پاییز و زمستان، صص117-93.
 
منابع انگلیسی
Strategy of Russia for the Period Up to 2030 (2010), Ministry of Energy of the Russian Federation. Moscow. www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf
Godzimirski, Jakub M. (2008), Putin Post-Soviet Identity Building Bloks and Buzz Word. Journal Problems Energy of Post-Communism. Vol.55, Issue 5. , pp.  14-27.
Kornilov Alexander & Kononova Alexandra. (2014), the Russian Institute of Strategic Studies: The Organizational Dimension.  Bilge Strateji, Cilt 6, Sayı 10, p.20-23 ss.13-25.
McGann James G. (2016), Global Go to Think Tank Index Report 2015. University of Pennsylvania Scholarly Commons, P.1-172.
Mc Gann, James G. (2007), Survey of think tanks a summary report. University of Pennsylvania Scholarly Commons.
Shlapentokn, Dmitry, (2011),” Putin’s Moscow approach to Iran: between pragmatism and fear”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 13, №2., P.189-213
منابعروسی
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (2016), http://ac.gov.ru. (Accessed in March 4, 2016)
Аптекарь, Павел (2016), Иранцы одобрили нормализацию отношений с Западом. Ведомости (Vedomosti). 28.02.2016.
Беляева, Н. Юрьевна & Зайцев. Д. Г.  (2007), Сравнительный анализ российских и зарубежных аналитических центров case study. Под общей редакцией: Н. Ю.: ГУ-ВШЭ , Москва. 2007. С.1-174
Беляева Н. Юрьевна & Зайцев Д. Г. (2009), “Мозговые центры” в России и странах Запада: сравнительный анализ . Мировая экономика и международные отношения. — 2009. — № 1. — С. 26-35
Беляева Н. Юрьевна (2012), Аналитические сообщества в публичной политике: глобальный феномен и российские практики. Москва: Россий­ская ассоциация политической науки.
Бобкин, Николай (2016),Противостояние Ирана и США продолжается. Фонд Стратегической Культуры.12.02.2016. http://www.fondsk.ru/news/2016/02/12/protivostojanie-irana-i-ssha-prodolzhaetsja-38570.html
Вартанян А.М. (2005), Система современных политических партий Ирана и их идеологические программы. М.: Институт Ближнего Востока.
Вестник Кавказа (2014), Иран и Запад не готовы к восстановлению отношений.
http://www.vestikavkaza.ru/news/Metyu-Brayza-Iran-i-Zapad-ne-gotovy-k-vosstanovleniyu-otnosheniy.html /
Вестник Кавказа (2013), “Россия-Иран: "настороженное партнерство" себя исчерпало”.::http://www.vestikavkaza.ru/analytics/Rossiya-Iran-nastorozhennoe- html
Довлатов, Ровшан (2014), Готов ли Иран к переделу мирового газового рынка?, Oilnews. 03.09.2014. http://oilnews.kz/ 1/analitika/ готов-ли-иран-к-переделу-мирового-газо/
Дугин, Александр (2016), Победа реформистов в Иране не означает сближения с Западом. Информационно-аналитического портала ЕВРАЗИЯ .http://evrazia.org/news/44983. 
Журбей, Е.В.(2007), Перспективы создания "мозговых центров" в России и опыт США. Ойкумена. Вып I. C.105-122.
Забурдаева Е.В.(2010), Политическое консультирование в США и России: учеб. Пособие. М.: Проспект, C. 248 .
Иванов, Д. Ю.(2011), Роль и функции аналитических центров в  современной политической системе России. Власть, № 11. С. 81 – 83.
Институт Ближнего Востока (2015), http://www.iimes.ru/
Институт востоковедения Российской академии наук.  http://www.ivran.ru/
Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) (2015), http://www.imemo.ru/
Институт стран СНГ (2015), http://www.materik.ru/
Ковалёва, Анастасия (2013), Американо-иранская дружба: геополитический прогноз. Информационно-аналитического портала Евразия. 11 ноября. http://evrazia.org/article/2414
Кожанов, Николай (2016), Перспективы российско-иранского регионального сотрудничества.  Журнал Россия в глобальной политике. май/июнь, №3 (16). С.62-79
Курдин, Александр (2015), Снятие санкций с Ирана может привести к заметным неблагоприятным последствиям для российской экономики. http://ac.gov.ru/expert-in-media/05045.html
Мамедова, Нина & Дунаева,  Елена & Федорова. Ирина.(2013) Иран после президентских выборов. Theatrum mundi. С. 49-62. http://www .intelros. ru/pdf/svobodnay_misl/2013_05/4.pdf
Мамедова, Н. М. (2006), Политические партии Ирана. Публично-правовые исследования. Центр публично-правовых исследований. С.  179 – 205.
Мартыненко, Наталья  (2014), Процесс политической модернизации Ирана. Свободная мысль. № 5.C.73-84. http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_05/7.pdf
Медушевский Н. А.(2010), Современный уровень развития аналитических центров в России. Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Вып. 1 (44). С. 133–150.
Международный общественный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) (2016),http://www. gorby.ru/
Московский Центр Карнеги,http://carnegie.ru/
Московский государственный институт международных отношений (2015), История МГИМО, http://mgimo.ru
 Мутов С.А.(2011) Политика Ирана в отношении Центральной Азии. Журнал Мир и политика. № 08 (59). http://mir-politika.ru/ user/ mutov_s_a/
Независимый институт социальной политики (НИСП) (2015), http://www.socpol.ru/about/
Резчиков, Андрей  (2016), Конфликт Тегерана и Эр­Рияда не должен вредить интересам России. Взгляд. http://vz.ru/world/2016/1/5/781976.html
Российский институт стратегичеcких исследований (РИСИ) (2016), http://riss.ru/
Российский совет по международным делам (РСМД((2016), http:// russiancouncil.ru/
Российский совет по международным делам (2014), Современные Ирано-Российские отношения: проблемы и возможности. №.XIV, С.30-35. http://russiancouncil.ru/common/upload/WP14Russia-Iran.pdf,
Рустамова Фарида (2013), Обедненный Иран: Иран настраивает «разрядку» отношений с Западом. Газета.Ru. http:// www. gazeta.ru/politics/2013/09/19_a_5660469.shtml.
Сажин В. И. (2012), Иран и Южный Кавказ. Российское Информационное Агентство Iran.ru  http://bs-kavkaz.org/2012/12/sajin-iran-i-yugny-kavkaz/
Беляева, Н. Ю. Зайцев. Д. Г. (2007), Сравнительный анализ российских и зарубежных аналитических центров case study. Москва:ГУ-ВШЭ. С. 70-77.
Сунгуров А.(2015), Как возникают политические инновации "фабрики мысли" и другие институты-медиаторы." Москва: РОССПЭН, С. 63- 83.
Супонина, Елена (2015), У российского бизнеса хорошие перспективы в Иране. РИА новости. http://ria.ru/radio_brief /20150715/ 1129867430 .html#ixzz3fyHdGnIg.
Центральная Азия: коридорная война в разгаре (2016), Центр стратегических оценок и прогнозов.  http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/326/czentralnaya-aziya-koridornaya-vojna-v-razgare-6788 /
Трофимова, Екатерина (2016), Россия обречена на союз с Ираном. Агентство гражданской журналистики.