بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی روسیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

چکیده

چکیده
پس از آنکه اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 م. فروپاشید، به دلیل تنزل شدید از جایگاه ابرقدرت جهانی به یک قدرت متوسط منطقه‌ای، دولتمردان روسی دست­کم برای یک دهه تا به قدرت رسیدن پوتین، سیاست‌های منفعلانه‌ای را در عرصه خارجی درپیش گرفتند. روی کار آمدن دولت پوتین، با تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور همراه شد که از آن جمله، معطوف شدن نگاه‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در کنار تحولات اساسی در ساختار نظامی این کشور بود. این تحولات عمدتاً در چارچوب یکی از مهم­ترین اهداف سیاستمداران کرملین؛ یعنی ارتقای جایگاه و افزایش سهم این کشور در معادلات جهانی صورت پذیرفته‌است. در همین راستا، نوسازی ارتش، تسلیحات و تجهیزات نظامی متناسب با دانش و فناوری روز دنیا در دستورکار قرار گرفت. پژوهش حاضر می­کوشد با بهره‌گیری از روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی سیاست‌های نظامی اتخاذشده از سوی روسیه در قالب شکل نوینی از دیپلماسی به نام «دیپلماسی نظامی» و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور بپردازد. بنابراین، پرسش اصلی آن است که «دیپلماسی نظامی چه تأثیری بر سیاست خارجی این کشور داشته است؟» با توجه به اینکه دیپلماسی نظامی، شیوه نوین ارائه توان نظامی برای پرهیز از درگیری، افزایش بازدارندگی و ابزاری در دست کارگزاران سیاست خارجی دولت‌ها به­منظور افزایش قدرت چانه‌زنی و توانمندسازی آن است، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اتخاذ چنین رویکردی از سوی روسیه، سبب افزایش توانمندی این کشور در پیگیری اهداف سیاست خارجی و پیرو آن، افزایش قدرت و نقش آن در عرصه تحولات بین‌المللی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Military Diplomacy in Foreign Policy of Russia

نویسندگان [English]

  • Hadith Asemani 1
  • Seyyed Mohamad Tabatabei 2
1 Allameh Tabataba'i University, Tehran.
2 Department of International Relations, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
چکیده [English]

Abstract:
After the collapse of the Soviet Union in 1991, Russia's power declined dramatically from a superpower to a medium level regional power. For a decade after the disintegration of Soviet Union Russian leaders had a passive foreign policy till Putin came into power. The coming of Putin brought about major changes in domestic and foreign policy of Russia. These changes include expansion and development of economic infrastructures along with major overhaul of military structure. These developments are within the larger goals of Russian leader i.e. elevating the position and status of Russia in global equation. In this direction modernization of the army, weapons and military equipment was carried out on the basis of latest technology. The present article by a descriptive-analytical method wants to examine the military polices pursued by Russia in the form of military diplomacy and its impact on Russia's foreign policy. Therefore, the main question raised here is "what is the impact of military diplomacy on foreign policy of Russia?"   Since military diplomacy is a new way of showing military capability for avoiding conflict, increasing deterrence power and an instrument in the hands of foreign policy makers in order to increase bargaining power, therefore the adoption of military diplomacy approach has increased Russia's ability to pursue its foreign policy goals and consequently increase its power and position in international developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: foreign policy
  • military diplomacy
  • Russia
  • military power
  • deterrence