تغییر مفهوم نقش ملی و اصول سیاست خارجی ژاپن: از یک دولت صلح‌طلب به یک دولت حافظ صلح

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور

چکیده

چکیده
ژاپن از ابتدای قرن 21م. دوران گذار را پشت سر می‌گذارد؛ دوره‌ای که در آن می‌کوشد به مفهوم جدیدی از نقش ملی دست یابد. این پژوهش ادعا می‌کند که ژاپن به دلیل فشارهای بین‌المللی، تغییر در رهبری داخلی، هنجارهای اجتماعی و تمایل شدید نسبت به مقوله احترام در عرصه بین‌المللی، در پی تغییر اصول سیاست خارجی و مفهوم نقش ملی خود برآمده است. دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن، به­وضوح در رفتارهای معطوف به حفظ صلح و نیز حمایت از قانون جدید «اعمال محدودیت‌های مؤثر بر نیروهای مسلح» این کشور قابل رؤیت است. هدف پژوهش حاضر، یافتن مفهومی از نقش ملی است که به بهترین وجه قابلیت توصیف اهداف و اصول سیاست خارجی ژاپن را داشته باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که عامل اصلی دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن چیست؟ در پاسخ، فرضیه اصلی قابل طرح چنین است که حرکت در مسیر وابستگی و تبعیت، عامل اصلی تغییر اصول سیاست خارجی ژاپن بوده و البته، تأثیرات رفتاری ناشی از این قضیه، این کشور را در مسیری جهان‌وطنانه‌ سوق داده است. نتایج پژوهش، گویای آن است که ژاپن در حال حاضر با عدم قطعیت در سیاست خارجی خود مواجه است و باید بین ادامه سیاست خارجی درونگرا همراه با وابستگی شدید به آمریکا و یا اصول بین‌الملل‌گرایانه به­عنوان یک دولت حافظ صلح با سیاست‌های عادی دفاعی، یکی را برگزیند. شایان ذکر است که روش پژوهش به­کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی با مراجعه به داده‌های کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Change of the Japan’s Concept of National Role and Foreign Policy Principles: From a Peaceful State to a Peacekeeping State

نویسندگان [English]

  • Mohammad sadegh babakan 1
  • Majid Takht-Ravanchi 2
1 Postgraduate in regional studies at school of international relations and foreign affairs
2 Assistant Political Agent of the President's Office
چکیده [English]

Abstract:
From the Beginning of the 21st century, Japan is passing through a transition period, a period in which it tries to achieve a new concept of national role. The present article believes that as a consequence of international pressure, changes in domestic leadership and social norms and an increasing aspiration for honor in international relations, Japan has been changing its foreign policy measures and its national role conception. The change in Japanese foreign policy demonstrates itself implicitly in Japan’s international peacekeeping acts and the appending new legislation “imposing effective limitations on its armed forces”. The purpose of the present study is to find a concept of the national role that best describes the goals and principles of Japanese foreign policy. The fundamental question of the article would be: what is the main reason of the change in Japan’s foreign policy principles? The underlying hypothesis is that pursuing the path of dependency has been the main factor for the change of Japan's foreign policy and the pressure emanating from dependency has directed Japan towards cosmopolitan path. The finding of the study shows Japan is now facing an uncertainty in its foreign policy and it has to choose between continuing inward looking foreign policy along with high dependency on the United States or internationalist principles as a peacekeeping state with normal defense policies. The methodology used in the paper is descriptive-analytical based on library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Conception of national role
  • peacekeeping state
  • Japan’s foreign policy principles
  • Diplomacy
  • absence of prestige
  • humanitarian security