بازتاب ریشه‌های منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین‌الملل از منظر دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا ( مورد مطالعه: فیلم سیصد )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

چکیده
سینمای هالیوود در دهه اخیر، به­طور فزاینده­ای به تولید فیلم­ها و سریال­هایی با محوریت مضامین سیاسی پیرامون ایران مبادرت نموده است. مجموعه تلویزیونی «میهن » و فیلم­های « آرگو »، «گلاب »، «یک شب با پادشاه »، «گارد جاویدان » و امثال اینها، در زمره آثار مهم هالیوود هستند که به­طور مستقیم درباره ایران ساخته شده­اند. در این میان، مجموعه فیلم­های «سیصد» کوشیده است تا انحصاراً به بازنمایی تفاوت­های تفکر سیاسی میان ایران باستان و یونان باستان بپردازد. در عین حال، فیلم «سیصد» درصدد مشابه­سازی تقابل فکری گفتمان ایران- یونانی با تقابل فعلی فکری جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله، ضمن بررسی اصول فکری بازنمایی شده در فیلم «سیصد2» ، به شرح و بسط اساس تفکر سیاسی متعارض مورد تاکید در این اثر پرداخته خواهد شد. فرضیه مقاله بر این مبناست که فیلم «سیصد2» درصدد القای این مسأله است که بنیان­های تفکر سیاسی در غرب و شرق از دیرباز متفاوت بوده و اعتلای سیاسی غرب در برابر استبداد و انسداد سیاسی در شرق، از گذشته تاکنون ادامه داشته است؛ لذا منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین­الملل، در تقابل میان آزادی و دموکراسی در دوران باستان ریشه دارد. روش تحقیق در این مقاله، بر مبنای ترکیبی از روش تحلیل گفتمان وندایک و تحلیل فیم رولان بارت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of the Roots of Iran and the United States Conflict in International Arena from the Viewpoint of American Media Diplomacy (The Case Study: The Movie 300, the Rise of an Empire)

نویسندگان [English]

  • Bashir Esmaeili 1
  • Seyed Hassan Malaekeh 2
  • Alidad Keymasi 3
2 Assistant Professor, Islamic Azad University Shahreza Branch
چکیده [English]

Abstract:
In recent decade Hollywood cinema is increasingly has paid attention to producing films and serials with the political contents relating to Iran. The set of movies called “300” is trying to exclusively deal with the difference of political thought of ancient Iran and ancient Greece. Meanwhile the movie 300 tries to simulate the confrontation of ancient Iranian thinking and Greece thinking with the present confrontation of Islamic Republic of Iran thought and the United States. The article first examines the principle of the thinking projected in the movie “300: the Rise of an Empire” and then explains the basis of the contending thought. The hypothesis of the article is that, the movie “300” wants to infuse this point that the political foundation of thinking of East and West had been different form the ancient time and the political elevation of West against the political obstruction and despotism of the East had been continuing ever since. Therefore, the conflict between Iran and the United States in international scene is a confrontation between freedom and democracy and despotism which has their roots in ancient time. The methodology used in the paper is a mix of Van Dyke’s discourse and Roland Barthes analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: conflict between Iran and the United States
  • Hollywood
  • representation
  • 300 movie
  • the rise of an empire
  • media diplomacy
منابع
اسلامی، مازیار .(1385). ژیژک؛ رو در رو با امر واقعی، نشریه فارابی، ش­61 ، پاییز.
بارت ، رولان .(1380). اسطوره در زمان حاضر، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، ش18.
بودریار، ژان .(1390). آمریکا، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
تاجیک، محمد رضا .( 1386). روانکاوی و سیاست، فصلنامه علمیـ پژوهشی حقوق و علوم سیاسی، ش 4.
تورنهیل، جان .(1388). مارکسیست فروتن؛ ژیژک متفکری که همزمان از فلسفه، فیلم، غذا، روانکاوی و مارکسیسم می­گوید، ترجمه فاطمه بنویدی، خردنامه همشهری، ش 31 و 30.
توسلی رکن آبادی، مجید .(1388). شرق­شناسی هگلی و سیاست رسانه­ای مبتنی بر اسلام هراسی، فصلنامه رسانه، ش 79.
جعفریان، فائزه .( 1391). مفهوم واقعیت در سینمای کیارستمی و سینمای نئورئالیسم ایتالیا از منظر فلسفه اسلاوی ژیژک، کتاب ماه هنر، ش 154.
ژیژک، اسلاوی .( 1391). سیاست­های بتمن: سرمایه­دار خوب، هالیوود و ترس از جنبش 99 درصدی، مترجمان: آرش بصیرت و فریبا شفیعی، ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، ش 28.
صادقی پور، محمد صادق .(1391). بوطیقای ژیژک؛ چهار مقاله و شرح آنها، تهران: نشر ققنوس.
فکوهی، ناصر .(1383). تاریخ اندیشه و نظریه­های انسان شناسی، تهران: نشر نی.
گیویان، عبدالله و محمد سروی زرگر .(1388). بازنمایی ایران در سینمای هالیوود، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، ش 8.
لین، ریچارد .(1389). جی، ژان بودریار، ترجمه مهرداد پارسا، تهران: نشر رخداد نو.
هال، استوارت .(1386). غرب و بقیه: گفتمان و قدرت، ترجمه محمود متحد، تهران: نشر آگه.
Hall, Stuart .1997. The Work of Representation, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication
Rojek, Chris.2003. Stuart Hall, Polity Publications
Totman,Sally-Ann.2009.How Hollywood Projects Foreign Policy,Palgrave Macmillan,New York
www.capx.co
www.irdiplomacy.ir
www.nedayeenghelab.com