نظام چندبعدی قدرت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، ایران

چکیده

چکیده
با افزایش نفوذ روزافزون ایران در لبنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی قدرت هوشمند ایران در این کشور ضروری به نظر می­رسد. موضوع این پژوهش، از این جهت مهم است که قدرت هوشمند در دنیای امروز، آمیزه­ای از این دو قدرت سخت و نرم  بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در لبنان در قالب قدرت هوشمند جنبه واقعی پیدا کرده است. در این مقاله، از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. فرضیه این تحقیق، عبارت است از اینکه: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در لبنان به‌واسطه حضور نیروی حزب‌الله در دو صحنه نبرد میدانی و مبارزات پارلمانی به قدرت هوشمند تبدیل شده است. پرسش اصلی این است که قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در لبنان، چه تأثیری بر حزب‌الله لبنان و شیعیان این کشور حساس دارد؟ نتایج این پژوهش، گویای آن است که  قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در دو صحنه مبارزات پارلمانی و نبرد میدانی، باعث شده که حزب­الله لبنان به پیروزی­های بزرگی در این صحنه­های حساس دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-aspect System of Power of Islamic Republic of Iran in Lebanon

نویسنده [English]

  • Masoud Jaafarinejad
Assistant professor, political science and international relations department, IAU, Shahreza.
چکیده [English]

Abstract:
With the increase of Iranian influence in Lebanon after the Islamic revolution it is necessary to examine the intelligent power of Islamic Republic of Iran in Lebanon. The issue of intelligent power which consists of soft and hard power has gained importance in present day world. In this regard Iran’s soft power in Lebanon has been materialized in the form of intelligent power. The present paper by a descriptive-analytical method and by the help of library sources deals with the above issue. The underlying hypothesis is that the soft power of Islamic Republic of Iran in Lebanon has turned into intelligent power due to presence of Hezbollah in real battle field and participation in parliamentary process in political scene of Lebanon. The question raised by the paper is “what is the impact of intelligent power of Islamic Republic of Iran on Lebanon Hezbollah and Shiites?” The finding of the study shows that the intelligent power of Islamic Republic of Iran has helped the Hezbollah to gain important victory in both sensitive parliamentary and battle field struggle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intelligent power
  • Soft power
  • hard power
  • Islamic Republic of Iran
  • Lebanon
اسدالهی، مسعود .(1382). جنبش حزب‌الله لبنان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ــــــــــــــ .(1379). از مقاومت تا پیروزی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اندیشه سازان.
افتخاری، اصغر .(1386). قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، تهران: دانشگاه امام صادق.
امرائی، حمزه .(1383). انقلاب اسلامی ایران و جنبش­های اسلامی معاصر، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
انوشه، ابراهیم .(بهار1388). جنگ33روزه لبنان و بازیگران آن، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره نخست.
ایندرجیت، پارمار و مایکل کاکس .(1390). قدرت نرم و سیاست خارجی، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیگی، مهدی .(1388). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق.
حمزه، نزار .(1387). حزب‌الله لبنان، ترجمه: بهروز ابوئی مهریزی، تهران: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی.
خسروشیری، علی و مصطفی جوان .(بهار 1388). ایران پس از انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان، فصلنامه مطالعات بسیج، سال12، ش42.
ژان میلسن و همکاران .(1387). قدرت نرم در روابط بین‌الملل، ترجمه: محسن روحانی و رضا کلهر، تهران: دانشگاه امام صادق.
سوید، محمود .(1379). جنوب لبنان در رویارویی با صهیونیست­ها، ترجمه: تهران: مرکز تحقیقات و بررسی‌ها.
شفیعی، نوذر .(1388). تأثیرجنگ33روزه لبنان برموقعیت منطقه‌ای ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره اول.
طاهری، مهدی .(1389). تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان لبنان، تهران: فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، ش 23.
مطهرنیا، مهدی .(بی‌تا). قدرت در پژواک انواع.
مهتدی، محمدعلی .(20/6/1392). جنوب لبنان و شکست استراتژی نظامی اسرائیل، پرتال جامع علوم انسانی.
نای، جوزف .(1387). رهبری و قدرت هوشمند، ترجمه: محمود‌رضا گلشن پژوه و الهام شوشتری زاده، تهران: ابرار معاصر.
وبر، ماکس .(1367). مفاهیم اساسی در جامعه‌شناسی، ترجمه: احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز.
 Blake, Janet and MR Golshanpajouh (2010) “Soft Power and Soft Threat: A Proposal in Line with Policy”, Journal of strategy, number 55, 19th year.
Eisenstadt, Michael (2015) The Strategic Culture of the Islamic Republic of Iran: Religion, Expediency, and Soft Power in an Era of Disruptive Change, Middle East Studies at the Marine Corps University.
Venetis, Evangelos (2011), The Rising power of Iran in the Middle East: Forming an Axis with Iraq, Syria and Lebanon, Middle Eastern Studies Programme, University of Leiden, the Netherlands ELIAMEP, Greece.
Mohagheghnia,Hamed, Hadi Sharafi, Bijan Rabiee (2017) “The Role of Islamic Republic of Iran's Soft Power in the Middle East” International Journal of Scientific Study ,Vol 5 , Issue 4.
Rafizadeh, Majid, “How Iran Dominates the Middle East? Soft Power”: www. huffingtonpost.com 22.5.2016.