تحلیل انتقادی کتاب«نظریه‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ایران

چکیده

چکیده
کتاب نظریه­های روابط بین­الملل نوشته اسکات برچیل، آندرو لینکلتر و دیگران، به بررسی و تحلیل نظریات روابط بین‌الملل و تقسیم‌بندی آنها پرداخته است. این کتاب در دوازده فصل می­کوشد با تبیین نظریات روابط بین­الملل، چهارچوبی نظری را برای تجزیه و تحلیل روابط بین‌ بازیگران در عرصه بین­المللی ارائه کند. نویسندگان در این کتاب ارزشمند، تنها یک صفحه را به مباحث روش­شناسی اختصاص داده­اند؛ حال آنکه با توجه به اهمیت مباحث روش­شناسی و به­طور خاص، تأثیرات رفتارگرایی در تحولات نظری این حوزه؛ به­ویژه مکتب نوواقع­گرایی به­عنوان جریان اصلی روابط بین­الملل ضروری به­نظر می­رسد. اما نظم منطقی و انسجام مطالب، جامعیت اثر و پوشش کامل نظریات مطرح در روابط بین­الملل، و تبیین مفصل مباحث نظریه سبز، جامعه­شناسی تاریخی‌ و نظریه سیاسی بین­المللی (اخلاق بین­الملل) این کتاب را به اثری ارزشمند برای مطالعه و درک نظریات روابط بین­الملل تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the book entitled "Theories of international Relations"

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Aghareb parast
Assistant Professor, Islamic Azad University, Shahreza Branch.
چکیده [English]

Abstract:
“Theories of International Relations” written by Scott Burchill and Andrew Linklater is an endeavor for explaining foundation of the theories of IR. and to analyze the principles of each theory. This book is consisted of twelve chapters and tries to analyze the relations among actors in international relations. Although the philosophical approach of the writers cased ambiguity, and insufficient explanation about the great debates especially the methodological one can be considered as flaws of the book, but great logical order and good explanation about new approaches such as International ethics makes this book a suitable book for understanding theories of international Relations. In fact, the verity of the writers caused different ideas and thoughts to be gathered and analyzed in one masterpieces and a good introduction made it understandable for readers. The book is a comprehensive explanation about different approaches and theories in international relations and can be useful for post graduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: theory
  • international relations
  • Positivism
  • Post-positivism
  • State
حداد عادل غلامعلی، و دیگران .(1389). دستور خط فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
Brown, Chris, Kirsten Ainley .(2015). Understanding International Relations, 4th edition, New York: Palgrave Macmillan.
Chatterjee, Aneek .(2010). International Relations Today: Concepts and Applications, New Delhi: Dorling Kindersley.
Griffith, Martin & others .(2014). Fifty Key Thinkers in International Relations, New York: Routledge.
Hobbes, Thomas & Richard Tuck .(1996). Hobbes: Leviathan: Revised student edition, Cambridge: Cambridge University Press.
Jackson, Robert J. (2013). Global Politics in the 21st Century, Cambridge: Cambridge University Press.
Ralston, Shane J. & Brian E. Butler .(2016). Philosophical Pragmatism and International Relations, Plymouth: Lexington Books.
Sil, Rudra, Peter J. Katzenstein .(2014). Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the Study of World Politics, New York: Palgrave Macmillan.
Snyder, Jack (2015), 'One World, Rival Theories, Foreign Policy, November/December, No. 145.
http://www.palgrave.com/page/detail/theories-of-international-relations-scott-burchill/?K=9780230362222             تاریخ مراجعه 10/11/95