کرسی‌های زبان فارسی و روابط سیاسی پایدار ایران و ایتالیا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 رایزن فرهنگی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی

چکیده

چکیده
براساس نظریه سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل، زبان از مؤلفه‌های هویتی و بازتاب‌دهنده‌ فرهنگ یک ملت بوده، در صورت تشابه یا فهم آن توسط ملل دیگر، عامل مهمی در نزدیکی ملت‌هاست. باتوجه به جایگاه زبان فارسی و فرهنگ ایران درایتالیا، روابط سیاسی و مناسبات بین ایران و ایتالیا نیز قابل‌توجه است. بررسی نسبت بین کرسی‌های زبان فارسی و مناسبات سیاسی پایدار ایران و ایتالیا، نشان‌دهنده ارتباطی معنادار است. مقاله حاضر، سعی دارد تأثیر ظرفیت‌های موجود فرهنگی را برمناسبات سیاسی مطالعه و با روش توصیفی و تحلیلی، اطلاعات لازم را از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری نماید و اهمیت مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأثیرگذار، در شکل‌گیری روابط و مناسبات پایدار میان ایران و ایتالیا را بررسی کند. نتیجه آن این گزاره است که: سیاستمداران ایران شناس ایتالیایی که به سبب زبان فارسی با فرهنگ ایران آشنا شده‌اند، در روابط سیاسی دوکشور مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Language Seats and Stable Political Relations between Iran and Italy

نویسندگان [English]

  • Rahim khastu 1
  • navid Rasoli 2
1 Assistant professor, IAU, Karaj Branch
2 Cultural Counsellor Islamic Culture and Relation Organiztion
چکیده [English]

Abstract:
The theory of constructivism in international relations considers language as one of the determinant of identity. Language reflects the culture of a nation. When there is similarity of this element with other nations it can bring them closer to each other. Taking into consideration the place of Persian language and Iranian culture in Italy it has close impact on political relations and ties between Iran and Italy. There are close relations between the seat of Persian language and durable relations between Iran and Italy. The present article wants to examine the impact of cultural potentials on political relations. The paper makes use of descriptive-analytical approach and the collection of data is by interview and questionnaire. In this ways the paper examines the importance of the influencing factors and determinants in shaping the durable relations and ties between the two countries. The finding of the study shows that Italian Iranologist politicians who have acquainted themselves with Iranian culture through Persian language have significant influence on stable political relations of the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian language seats
  • Italian Iranologists
  • stable relations
  • Iran and Italy
  • constructivism