گونه‌شناسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زنان در برخی کشورهای اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به یک بلوک مذهبی واحد تعلق دارند؛ اما از یک سو نوع و سطح مبارزات و از سوی دیگر، ساختار روابط سازمانی زنان در هر یک از این کشورها تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل متن و ابزار پرسشنامه معکوس به تحلیل بیانیه‌ها و سخنرانی‌های چهار سازمان غیردولتی در کشورهای ترکیه (انجمن زنان حاشیه‌ای)، مصر (انجمن زنان و جامعه عرب)، عربستان سعودی (کمیته اسلامی بین‌المللی برای زنان و کودکان)، مالزی (انجمن اقدام زنانه مالزی) طی سال‌های 2011-2012 پرداخته شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چرا عملکرد سازمان‌های زنان در کشورهای اسلامی در طرح مطالبات خود متفاوت است. این مسأله با توجه به نظریات فمینیسم پسااستعماری (گایاتری چاکراورتی اسپیواک) و نظریات انتقادی (اکسل هونت) بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد 43 درصد از تغییرات موجود در عملکرد سازمان‌های زنان تحت تأثیر ساختار سیاسی متفاوت هر یک از این کشورها شکل گرفته است. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که عملکرد سازمان زنان در ترکیه با مالزی و مصر با عربستان سعودی بیشترین درجه مشابهت را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Women Non-Governmental Organization in some Islamic Countries

نویسنده [English]

  • Naima Mohmammadi
چکیده [English]

Abstract
Although all members of Organization of Islamic Cooperation (OIC) belong to one religious bloc, but there are meaningful difference between the type, level of their struggle, structure, organizational relations of women organizations of different Muslim countries. The present article by using text analysis and inverse questionnaire wants to analyze the speeches and statements of four non-governmental organizations in Turkey ( KA-mer),  Egypt ( Women and Arab Society Association), Saudi Arabia (International Islamic Committee for Women and Child) and Malaysia (All Women’s Action Society) between 2011-2012. These women Organizations are among most important women organizations that struggle for the recognition of Women’s right and identity. The main question raised by the article is “Why the function and performance of women’s organizations in raising their demands are different from one Muslim country to another”? The above question has been examined within the framework of post-colonial feminism (Gayatri Chakravaorty Spivak) and the third generation of Frankfurt School (Axcel Honth). The result of the regression showed 43 per cent of variation in performance of women’s organizations under the influence of different political structure of each country. The finding of the study shows that the performance of women’s organizations in Turkey and Malaysia are similar and the Egyptian women organizations performance resembles with Saudi Arabia.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Governmental women's organization
  • Performance of organization
  • Islamic countries
  • textual analysis
  • Women