پارادوکس نفت و توسعه در ایرانر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

در قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتصاد آنها به یک محصول در صورت لزوم با فشار اقتصادی، آن کشورها را مهار نمایند و منابع آنها را به چنگ آورند و راه رسیدن مواد اولیه ارزان و سوخت مناسب برای کشور خویش را همواره در اختیار داشته باشند. در ایران، نفت این نقش را از دهه های پیشین در اقتصاد بازی می کند. شواهد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده خواست و اراده سیاستگذاران ایران برای ایجاد تحول در حوزه نفت به توسعه اقتصادی و اجتماعی در گذشته و حال است. ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی نتیجه مستقیم کسب و صرف درآمدهای نفتی است. تغییر نگرش از درآمدی به سرمایه ای در مورد نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Paradox of Oil and Development

نویسنده [English]

  • Mohammad Sharifi
چکیده [English]

In the th century, the era of modern colonialism, the industrial colonial countries' policy for earning the national wealth and resources of developing countries was based on changing their economy into a monocultural one by the use of political, economical and military techniques and, if needed, controlling these countries through economic forces and wresting their resources in order to have unceasing access to raw material and appropriate fuel for their country. In Iran, oil has had such a role in the economy for years. The historical evidences of Iran's economy is an indicator of Iranian policy makers will for making a change in the field of oil in order to make socio-economic developments in the past and the present. That Iran's economy suffers from the Dutch disease is the direct result of earning and spending oil incomes . Changing the stance towards oil, from income–based to capital–based can be the initiation of turning losses to profits in anoil economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Oil incomes
  • Growth and development Iran's oil economy
  • Dutch disease
  • Possession rights