تبیین رقابتهای چین و ایالات متحده آمریکا در چارچوب نظریه چرخه قدرت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چرا بین چین و ایالات متحده آمریکا رقابت وجود دارد، فرضیه این مقاله این است که مجموعه ای از متغیرها باعث ایجاد و تداوم رقابت بین چین و ایالات متحده آمریکا است. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که دو دسته عوامل باعث رقابت بین چین و ایالات متحده آمریکا می شود. دسته اول به تفاوتهای بنیادین در ماهیت فلسفی ـ ارزشی ایالات متحده آمریکا و چین مربوط می شود که شامل: تفاوتهای فلسفی، تفاوتهای ایدئولوژیکی، تاریخ معاصر متفاوت، قدرت جهانی در مقابل قدرت منطقه ای، تجدیدنظر طلبی در مقابل حفظ وضع موجود، اقتصاد پیشرفته در مقابل اقتصاد در حال توسعه، حکومت قانون در مقابل حکومت من است. و دسته دوم به مسائل سیاسی ـ امنیتی چین و ایالت متحده آمریکا مربوط می شود که شامل: محدودیت تسلیحات و منع تکثیر، سیاست دفاع موشکی ملی ایالت متحده آمریکا و دفاع موشکی شرق آسیا، تایوان و ... است. برای تبیین دقیق این عوامل رقابت زا از نظریه «چرخش قدرت و نقش» بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of Competitions Between China and USA in the Frame Work of Power-Cycle Theory

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Mazaheri
چکیده [English]

The competition between China and USA is one of the most significant issues surrounding the studies in international polities. The results of this study have revealed that, there are two underlying reasons resulting in competition between China and USA. The first group refers to fundamental differences in philosophical nature and values of china and USA including: philosophical differences, ideological differences, having different contemporary histories, world power against regional power, seeking reconsideration compared to keeping the current situation, developed economy against developing one, and domination of law against that of autocratic my govermant. The second group is related to issues in policy and security between the two countries, such as agreements on weapon control and Non- proliferation US national defence policy and missile defence program in Eastern Asia and Taiwan . Here, the power- cycle theory has been applied in order to create a precise explanation of the causes of such competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • cycle theory
  • Hegemony
  • Foreign Policy
  • Defence policy
  • Taiwan canyon