نظم ایده محور: الگوی ایالات متحده آمریکا از نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان IR.Alirezarezaei@gmail.com

چکیده

زمانی ه ساختار قدرت در سیاست بینالملل تغییر م ىیابد، امکان و بستر همکار ىها و ک چالش ها جدید به وجود آمده و الگو روابط بین بازیگران، خارج از ساختار سنت ى ى ى ى تنظیم خواهد شد. در گذار از ساختار دوقطب ، آمریکای ىها خود را پیروز جنگ سرد دانسته ى و تلاش نمودند تا موقعیت خود را در نظام بینالملل تثبیت نند. دوران پساجنگ سرد، ک عرصهی مناسبی برای اجرای مقاصد استراتژیک ایالات متحده آمریکا به عنوان تکقطب باقیمانده فراهم نمود. این امر به مفهوم تلاش دولتمردان آمریکای برا تثبیت هژمونیشان ى ى در نظام بینالملل پساجنگ سرد بود. پرسش این است ه الگوی ایالات متحده آمریکا از نظم بینالمللی در دوران پساجنگ سرد را چگونه میتوان تبیین نمود؟ در پاسخ باید گفت، ه ک الگوی ایالات متحده آمریکا از نظم در نظام بینالملل پساجنگ سرد را میتوان در چارچوب آنچه بدان «نظم ایده محور » میگوییم، تبیین نمود. در «نظم ایدهمحور » هژمونیک گرایی تکقطب، پویشهای جهانی، منطقهای و حتی محلی را ترسیم و مدیریت می کند.  بینالمللی در دوران پساجنگ سرد را چگونه میتوان تبیین نمود؟ در پاسخ باید گفت، ه ک الگوی ایالات متحده آمریکا از نظم در نظام بینالملل پساجنگ سرد را میتوان در چارچوب آنچه بدان «نظم ایدهمحور » میگوییم، تبیین نمود. در «نظم ایده محور » هژمونیک گرایی تک قطب، پویشهای جهانی، منطقه ای و حتی محلی را ترسیم و مدیریت می کند.  بینالمللی در دوران پساجنگ سرد را چگونه میتوان تبیین نمود؟ در پاسخ باید گفت، ه ک الگوی ایالات متحده آمریکا از نظم در نظام بینالملل پساجنگ سرد را میتوان در چارچوب آنچه بدان «نظم ایدهمحور » میگوییم، تبیین نمود. در «نظم ایده محور » هژمونیک گرایی تک قطب، پویش های جهانی، منطقه ای و حتی محلی را ترسیم و مدیریت می کند. نظم ایده محور مبتنی بر یک سری هنجارها، رویه ها، الگوها، قوانین و معیارها ی است که بازیگر مسلط جهانی، تدوین، توجیه و پیاده سازی آنها را به لحاظ ضرورت تأمین منافع ملی خود، هدا یت میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Idea Centric Order: the United States of America's Pattern of Order in Post Cold War International System

نویسنده [English]

  • Alireza Rezaei
چکیده [English]

When the power structure changes in international politics in that situation the possibilities and ground for cooperation and new challenges are created and the pattern of relations among the actors will be adjusted out of traditional structure. In transition from bipolar structure the Americans considered themselves as the triumphant of the cold war and tried to establish their position in international system. The post cold war era created a suitable ground for the implementation of strategic objectives of the United States as the remaining pole of the world order. This referred to the effort of the United States leaders for consolidating their hegemony in post cold war international system. The question which arises is that how can we explain the United States pattern of international order in post cold war era? The underlying hypothesis is that the United States pattern of order in post cold war international order is within the framework of "idea centric order". In idea centric order the hegemony of the single pole designs and manages the world، regional and local dynamics. The idea centric order is based on certain norms، ways، patterns، rules، and criteria which the dominant player formulates، implements and justifies in the direction of its own national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The United States of America
  • International Order
  • post cold war international system
  • idea centric order
  • hegemony of the United States