رژیم امنیتی حوزه دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا 2009 موانع و چالشها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا Ahmadi@iichs.org

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا Dariushjalil@gmail.com

چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 ، کشورهای حوزهی خزر استقلال یافتند. ا ن ی شورها از نظر ژئوپل ت یی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی موقعیت ویژه ای پیدا کردند. نظام ک ک ی بینالملل با تولد کشورهای متعدد در حوزهی خزر روبهرو شد و کشورهای پیرامون این منطقه و دولتهای بزرگ در مواجه با مسائل جدید قرار گرفتند. در ضمن حضور قدرتهای بزرگ ب رون منطقه به خصوص آمریکا و همپیمانانش )اسرائیل، ترکیه و آذربایجان و...( در ی بحث گسترش ناتو و ساماندهی سپر دفاع موش ی در اروپای شرقی برای افزایش نفوذ در ک حوزهی خزر و موضعگیریهای روسیه، چین و ایران منشاء تحولاتی در منطقه بوده است. به طوری ه برخی محقق ن از آن به عنوان جنگ سرد جد د اد می نند. پرسش اصلی ا ن ک ک ی ی ی ی مقاله ا ن است ه موانع و چالشهای فراروی رژ م امن تی حوزهی خزر دامند؟ فرض ه ک ک ی ی ی ی پژوهش بر ا ن امر تأ کد دارد ه رقابت ایالات متحده، روسیه، چ ن و ایران، تحقق طرح ی ک ی ی رژ م امنیتی حوزهی خزر را با موانع و مشکلاتی روبهرو کرده است. در ا ن پژوهش آثار ی ی این رقابتها به عنوان چالشی بر روند شکلگیری رژیم امنیتی دریای خزر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Security Regime of the Caspian Sea after the Disintegration of the Soviet Union till 2009: The Obstacles and the Challenges

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmadi 1
  • Darab Jalil Piran 2
چکیده [English]

With the disintegration of the Soviet Union in 1991 the littoral states of the Caspian Sea got independence. These countries got a new and special geopolitics، economic، security and cultural position. The birth of the new states brought a change in international system. The big powers and the littoral and contagious states also faced new problems. The presence of extra-regional powers like the United States and its allies like Israel، Turkey and Azerbaijan added to the complicacy of the problems. There are international issues which have its impact on the Caspian Sea region. These issues are the expansion of NATO towards east، the installation of missile defence shield in Eastern Europe with the aim of extension of their influence to the Caspian Sea region. The attitudes of Iran، Russia and China towards the developments of this region are among the important developments which have so far taken place. Some of the observers believe that a new cold war has started. The main question which the present article is raising is what are the obstacles and challenges before the security regime of the Caspian Sea region? The hypothesis of the article emphasizes on the point that the competition of the United States، Russia، China and Iran has created obstacles and challenge for the formation of security regime of the Caspian Sea security regime. The article is also examining the repercussions of these competitions on the process of formation of security regime of the Caspian Sea region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • security regime
  • Caspian Sea Region
  • expansion of NATO
  • Cold War
  • missile defence shield
  • Regional crisis
  • International system