بررسی چالش ها و موانع درونی دموکراسی در خاورمیانه با تاکید بر کشور بحرین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

موضوع مقاله ی حاضر،بررسی چالش هاو موانع در ونیدموکراسی درخاورمیانه باتاکید بر بحرین می باشد. سئوال اصلی تحقیق حاضر این است که مهمترین موانع و چالش های در ونیدموکراسی در کشور بحرین چیست؟فرضیه ی اصلی استفاده شده در این مقاله عبارت است ازاینکه: چالش اصلی در بحرین حکومت اقتدار گرایسنتیاست که خودزمینه سازموانع وچالش های دیگرمی باشد. نوع تحقیق در این مقاله نظری می باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. از نتایج به دست آمده در این تحقیق اینکه ریشه های مهم اقتدار گرایی راباید در فرهنگ واقتصاد این کشورها جستجوکرد. بدین معنی که فرهنگ سیاسی کشورهای خاورمیانه، فرهنگی اقتدارگراست که به صورت مانعی جدی و اساسی بر سر راه دموکراسی و جامعه ی مدنی آزاد و مستقل عمل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Internal Challenges and Obstacles of Democracy in the Middle East with Emphasis on Bahrain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Koshki 1
  • Maryam Nazempour 2
چکیده [English]

The topic of the present article is a study of the challenges and obstacles of democracy in the Middle East with emphasis on Bahrain. The main question of this article is what are the most important internal challenges and obstacles of democracy in Bahrain? The hypothesis of the article is that the main challenge to democracy in Bahrain is the traditional authoritarian rule which this itself prepares the ground for other obstacles and challenges. The present article is theoretical and by a descriptive-analytical method wants to examine the above issue. The finding of the study shows that the root of authoritarianism lies in culture and economy of the Middle East countries. In fact the political culture of the Middle East countries is authoritarian and this itself is a serious and basic obstacle on the way of democracy and free and independent civil society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authoritarianism
  • Democracy
  • the Middle East
  • Bahrain