امنیت در اسلام؛ مبانی و قالب های فکری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دوره ی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

دراین مقاله به بررسی مقوله ی امنیت دراسلام بارویکردسیره ی نبوی وامنیت دردیدگاه علوی ومهدوی خواهیم پرداخت.براین اساس بادرنظرگرفتن شاخص های اصلی وکلیدی درگفتمان پیامبراعظم وحضرت علی و رویکردفلسفه ی انتظاربه مساله امنیت، ابعادوقالب های فکری منبعث ازان راتبیینوبررسی می نماییم .از آن جهت که گفتمان امنیت دراسلام توسط سایرامامان شیعه موردتوجه قرارگرفته است، دراین نوشتاربه واکاوی گفتمان های غالب مفهوم وساختارامنیت که دررهیافت نبوی، علوی ومهدوی آن مستتراست می پردازیم. آنچه درکلام پیامبراعظم درزمینه ی امنیت موردتوجه وتعمق است، التزام ایشان به کلام وحی وامنیت همه جانبه دربلاداسلامی وبرای عموم شهروندان است.درنگاه ائمه ی اطهارالگوپذیری ازسیره ی نبوی وکلام فاخرقرآن درکنارمقتضیات ومصلحت جامعه ی اسلامی وحق داشتن امنیت و آسایش برای کلیه ی اتباع سرزمین اسلامی حائزاهمیت وتوجه است.نگارندگان در نوشتار حاضر تلاش دارند تا بنیان های نظری«ایده ی امنیت» در مکتب اسلام را به بحث گذارده و در این راستا به تحلیل گفتمان اسلامی با هدف استخراج گزاره هایی که حدود گفتمانی امنیت را در مکتب اسلام مشخص می سازد؛ بپردازند. دلیل این امر آن است که ظهور اسلام به مثابه ی انقلابی تمام عیار قلمداد می شود که ارائه دهنده ی گفتمانی تازه و منحصر به فرد است.این گفتمان افزون بر ارائه ی مفاهیم و ایده های نوین به پالایش و پیرایش مفاهیم محوری و رایج در عرصه ی سیاست عملی نیزمی پردازد که از آن جمله می توان به مفهوم «امنیت» اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security in Islam: Principles and Framework of Thought

نویسندگان [English]

  • SayyedJavad Emamjomehzadeh 1
  • Hossein Darjani 2
چکیده [English]

The present article is studying the subject of security in Islam from the view point of Prophet (Nabavi) and also security from the view point of Mahdavi (Imam Mahdi) and Alavi (Imam Ali). On this basis and also taking into consideration the main indicators in Prophet Mohammad (PBH) and Hazrat Ali’s discourse and also the philosophy of Expecting (Intezar) approach towards security, the aspects and framework of thought derived from it is explained and studied. The article studies the discourse of the dominant concepts and the structure of the security in Prophet Mohammad, Alavi and Mahdavi approach because the prophets and Shiite Imams have paid attention to the security discourse. What one can notice in words of the great prophet about security is his great adherence to the word of revelation and security of the Islamic lands and all the citizens. In the view point of the innocent Shiite Imams acceptance of the prophet’s framework of thought and holy Quran along with the expediencies and the interests of Islamic community and also the right to have security and tranquility for all the citizens in the Islamic land is having a significant place. The authors of the article have tried to discuss the theoretical foundation of the “idea of security” in Islam and in this direction they are analyzing the Islamic discourse to extract hypothesis which determine the limit of security discourse in Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Nabvi security
  • Alvai security
  • Mahdavi security