جهانی شدن و چالشهای فراروی هویت ملی در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (yazden2006@yahoo.com) . دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 (morovati.nader@gmail.com) کارشناس ارشد برنامهریزی توسعه ی منطقهای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه جهان در معرض بزرگترین تغییرات تاریخ بشر قرار گرفتهاست؛ تغییراتی سریع که فرصت زیادی را برای فرهنگ سازی، هنجاریشدن، هویتیابی و انطباق با شرایط اجتماعی فراهم نمیسازد. تغییرات به قدری سریع است که به قول بوردیو، فرد فرصت تعامل فکری و ذهنی را با آنها ندارد. در واقع فرایند جهانیشدن که از آن به فشرده شدن زمان و مکان تعبیر شده میتواند فرهنگهای سنتی را در معرض تهدید قرار دهد و موجب اشاعه ی ارزشها و هنجارهای فرهنگ جهانی شود. همین امر سبب تغییرات شگرفی در عرصههای مختلف از جمله در گونههای جمعی هویت افراد (مخصوصاً هویت ملی به عنوان فراگیرترین سطح هویت جمعی) شده است. با تأمل در تبیینهایی که در تئوری های مرتبط با جهانی شدن شکل
گرفته اند، شاهد چالشها و فرصتهای ایجاد شدهای هستیم که جهانیشدن عرضه میدارد. در این راه، مهم حفظ سطوح مختلف هویت شهروندان در تعامل سازنده با جهان بیرون و استفاده از فرصتهای جهانی از جمله فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی است، نه ستیزه جویی و مقابله با آن. پیوست کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه به پروسه ی جهانیشدن به معنای و یا از دست دادن و رها کردن هرگونه هویت در اساس و بنیان نیست، بلکه « غربی شدن » به معنای پذیرش آن همچون پدیده ای بحرانی در مسیر پرنوسان حرکت جهانی و به معنای خروج از زیست تک روانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and the Challenges before National Identity in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Yazdani 1
  • Nader Morvati 2
چکیده [English]

The world is on the verge of one of the biggest changes in the history of man، the quick changes which do not provide the opportunity for cultural education، creating norms، finding identity and adapting with the social conditions. These changes are so fast that according to Bourdieu one does not have the opportunity to mentally and subjectively interact with it. In fact the process of globalization which is referred to it as compression of time and place can threaten the traditional cultures and can lead to diffusion of global culture and values. These developments can cause great changes in different fields including the collective kind of identity (specially the national identity as an all inclusive level of collective identity). A look at the theories of globalization and other explanations related to it reveals that globalization offers opportunities as well as challenges. In this direction the important matters is protecting different layers of identity of the citizens in their constructive interaction with outside world and making use of the opportunities of globalization like communication and information technology and not resisting and confronting it. The integration and joining of the developing countries to the process of globalization does not mean westernization or renouncing or losing one’s essential identity but it means accepting it like a critical phenomenon in the turbulent path of globalization and a departure from a maverick life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Identity
  • nationality
  • National identity
  • Developing countries