تأملی در معنا و مبنای توسعه غربی و توسعه اسلامی – ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

(Ar_Baghi88@yahoo.com). استادیار و عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

این مقاله بررسی تعاریف، مبانی و لوازم و ارکان توسعه را به عهده دارد. توسعهی مورد نظر در این نوشتار توسعهای است نه غربی، نه صوفیانه و نه دنیا زده، بلکه الگوی چهارمی را مورد کند و کاو قرار میدهد که با فرهنگ ایرانی و اسلامی مرتبط است؛ در تبیین این مدل سعی شده است از رهگذر نگاهی مقایسهای و از منظر علوم انسانی، مبانی توسعهی غربی و توسعهی ایرانی - اسلامی در محورهای فلسفی (معرفتشناسی، هستیشناسی، انسانشناسی) اخلاقی، دینی، جامعه شناختی و تاریخی مورد تأمل و بررسی و نقد قرار گیرد و مرز دقیق مدل توسعهی مورد نظر تبیین گردد. در ادامه پس از اشاره به لوازم و ارکان توسعه، پیشنهادات و راهکارهایی برای تحقق هر چه بهتر این مدل ارائه میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Meaning and Basis of Western Style Development and Islamic-Iranian Style Development

نویسنده [English]

  • Abdolreza Baghidevelopment
چکیده [English]

The present article examines the definitions، basis، the requirement and the essentials of development. The intended concept of development is not a Western style، mystical، materialistic development but a fourth concept is examined which is related to Iranian and Islamic culture. In explaining this model it has been tried by a comparative look and also from the view point of social science the basis of Western style development be studied. In this study the above development styles are examined from a philosophical view point (epistemology، ontology، anthropology) ethical view point، religious، sociological، historical view points، subsequently the exact framework of this development model is explained. Next the paper refers to the requirement and essentials of development and gives suggestion and method to achieve this model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of the Voting Behaviour (Case Study: the Tenth Presidential Elections in Haris Election Constituency)