تبیین راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (Aliadami2002@yahoo.com). استادیار و عضو هیأت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 (Elpirouzian@alzahra.ac.ir) . کارشناسی ارشد مطالعات منطق های گرایش مطالعات آمریکای شمالی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

این مقاله به بررسی راهبرد امنیتی آمریکا در قبال عربستان سعودی از جنگ سرد تا پس از 11 سپتامبر 2001 و متأثر از وقایع و قیامهای کنونی منطقه ی خاورمیانه میپردازد. آنچه به دوستی و همکاری و حتی نوعی اتحاد آمریکا با عربستان در این دوران مشهور است، خالی از تنشهای جدی نبوده است. انتظارات عربستان در مورد دریافت اسلحه و عدم حمایت آمریکا از اسراییل و انتظارات آمریکا مبنی بر رعایت حقوق بشر در عربستان و تأمین پایگاه های هوایی برای ارتش آمریکا از سوی سعودیها و نیز مسأل هی تأمین نفت از عواملی بوده است که روابط دوستی و همکاری را دچار بحرانهای شدید می کرده است. بر خلاف ظواهر، رابطه ی جنگ سردی آمریکا با عربستان در چارچوب ترکیبی از رئالیسم - ایده آلیسم، و ناگزیر از تضاد این ترکیب، غالباً دستخوش بحران بوده است. این رابطه از نگاه دو طرف، اتحادی بسیار ضروری، اما کاملاً هم، شکننده بوده است. مقاله ی حاضر در
پی تقویت این فرضیه است که راهبرد امنیتی آمریکا در قبال عربستان سعودی پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 با تغییراتی روبرو شد و از همکاری پرتنش به سیاست مهار-سرکوب تغییر جهت داد، اما این راهبرد طولانی نشد و نمیتوانست باشد. پس از فرونشستن غلیان احساسات ناشی از 11 سپتامبر، نظر به اهداف و منافعی که وضعیت آمریکا ایجاب میکرد از حالت تهاجمی به حالت تعدیل یافتهتری که پیشتر وجود داشت بازگشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Security Strategy of the United States of America vis-à-vis Saudi Arabia in Post-Cold War Era (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Elaheh Pirozian 2
چکیده [English]

The present article is examining the security strategy of the United States vis-à-vis the Saudi Arabia during post-cold war period، the 11 September events and the recent uprising of the Middle East region. What is famous as the alliance، friendship and cooperation between the United States and Saudi Arabia had not been free from serious tensions. The Saudi Arabia’s expectations to receive arms and the US no support of Israel and the United States expectations about observance of human rights in Saudi Arabia and providing air base and supply of oil are among the factors that have given serious stress and strain to the cooperative and friendly relations of the two. Unlike what it appears، the cold war between the United States within the framework of combination of realism and idealism had always been problematic. From the viewpoint of both sides، these relations are a necessary alliance but they are quite fragile. The present article is trying to support this hypothesis that the security strategy of the United States vis-à-vis Saudi Arabia after September 11 events had undergone certain changes. It changed from tense cooperation into the policy of containment-suppression. But this strategy did not last long and it could not also continue. After calming down of the post 11 September emotional eruption due to the objectives and interest of the United States it changed from an aggressive position to more moderate form which existed before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security approach of the United States of America
  • Saudi Arabia
  • Cold War
  • 11 September