پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی m_roshan@sbu.ac.ir

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان mm35100@gmail.com

3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی fakhtarshenas@yahoo.com

چکیده

جرم پول شویی به سبب ماهیت سازمان یافته و فراملی بودن خود اثرات زیان بار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای جامعه به جای می گذارد. تطهیر پول سبب می‌شود مجرمان به طور سازمان‌یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت‌ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج، با تضعیف بنیه اقتصادی دولت، که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می‌گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.سوال اصلی این است که پول شویی چه اثرات منفی بر جامعه دارد ؟پول شویی آثار زیان بار اقتصادی سیاسی و اجتماعی در پی دارد.پول شویی برای اقتصاد و تجارت کشورها زیان آور است و آثار منفی زیادی به دنبال دارد .پول شویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب می رساند ،زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی خواهد داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Money Laundry and its Political Impact

نویسندگان [English]

  • Mohammad Roshan 1
  • Ali Akbar Nayebzadeh 2
  • Farhad Akhtarshenas 3
چکیده [English]

The offence of money laundering due to its nature which is organized and supranational is having damaging economic and, political and social effect on society. Money laundering leads to organized penetration of criminals into banking and monetary network and they bring the economic potential of governments under their own control and direction. With gradual decline of government economic power which is due to non-performance of productive works and tax evasion, the security and economic and political authority of the government and national sovereignty is jeopardized. This destabilizing function generally takes place in developing countries. The main question raised by present article is that, what are the negative impacts of money laundering on society? Money laundering is having damaging economic, political and social impacts. Money laundering is damaging for economy and commerce. The negative impacts of money laundering includes weakening private sector, destruction of financial markets, reduction of government revenue, weakening of economic security, risking credits, hampering healthy competition. Money laundering damages social and economic order because this phenomenon has enormous negative consequences for free competition, stability and health of financial system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • money laundry
  • laundering money
  • Economic
  • political and social impact
  • organized
  • supranational